Suomen Borzoi Klubi
The Finnish Borzoiclub

The Borzoi Archive
European Borzoi

Suomen Vinttikoiraliitto ry

Suomen Kennelliitto ry