LUKUSANA (NUMERAALI)       ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

 

Количественные числительные

простые

perusluvut

составные

yhdistetyt luvut

сложные

yhdysluvut

 

 

Простые числительные (по группам склонения)

I               /-de-/

II

III                  /-mä-/

IV            /-nne-/

a)

yksi

kaksi

b)

viisi

kuusi

kolme

neljä

sata

miljoona

miljardi

seitsemän

kahdeksan

yhdeksän

kymmenen

 

tuhat

 

Названия некоторых цифр.

 

1

ykkönen

единица

7

seiska

семёрка

2

kakkonen

двойка

8

kasi

восьмёрка

3

kolmonen

тройка

9

ysi

девятка

4

nelonen

четвёрка

10

kymppi

десятка

5

viitonen

пятёрка

20

kaksikymppinen

двадцатка

6

kuutonen

шестёрка

100

satanen

сотня

 

Разговорный вариант наименования количественных числительных.

 

1

yks

7

seittemä

20

kaskyt

2

kaks

8

kaheksa

30

kolkyt

3

kolme

9

yheksä

40

nelkyt

4

neljä

10

kymmene

50

viiskyt

5

viis

11

ykstoist

70

seiskyt

6

kuus

12

kakstoist

90

yheksäkyt

 

Арифметические действия.

4 + 8 = 12           Neljä ynnä (plus) kahdeksan  on  kaksitoista.

19 - 13 = 6          Yhdeksäntoista miinus (pois) kolmetoista jää kuusi.

3 x 5 =  15           Kolme kertaa viisi on viisitoista.

35 : 7 =  5            Kolmekymmentäviisi jaettuna seitsemällä on viisi.

 

yhteenlasku

сложение

laskea yhteen

складывать

yhteenlaskettava

слагаемое

vähennys

вычитание

vähentää

вычесть

vähennettävä

вычитаемое

kerto(lasku)

умножение

kertoa

умножать

kerrottava

(со)множитель

jako(lasku)

деление

jakaa

делить

jaettava

делимое

jakanut

(раз)делённый

jaettu

(раз)делено

jakaja

делитель

osoittaja

числитель

nimittäjä

знаменатель

 

 

 

Склонение простых числительных (полная и краткая форма)

 

I группа (как –si-sanat)

N.

yksi

1

kaksi

2

viisi

5

kuusi

6

yhdet

1:t

kahdet

2:t

viidet

5:t

kuudet

6:t

G.

yhden

1:n

kahden

2:n

viiden

5:n

kuuden

6:n

yksien

1:en

kaksien

2:en

viisien

5:en

kuusien

6:en

P.

yh

1:tä

kahta

2:ta

viittä

5:tä

kuutta

6:ta

yksiä

1:iä

kaksia

2:ia

viisiä

5:iä

kuusia

6:ia

Ill.

yhteen

1:een

kahteen

2:een

viiteen

5:een

kuuteen

6:een

yksiin

1:iin

kaksiin

2:iin

viisiin

5:iin

kuusiin

6:iin

In.

yhdessä

1:ssä

kahdessa

2:ssa

viidessä

5:ssä

kuudessa

6:ssa

yksissä

1:issä

kaksissa

2:issa

viisissä

5:issä

kuusissa

6:issa

Abl.

yhdeltä

1:ltä

kahdelta

2:lta

viideltä

5:ltä

kuudelta

6:lta

yksiltä

1:iltä

kaksilta

2:ilta

viisiltä

5:iltä

kuusilta

6:ilta

Es.

yhte

1:nä

kahtena

2:na

viite

5:nä

kuutena

6:na

yksi

1:inä

kaksina

2:ina

viisi

5:inä

kuusina

6:ina

 

II группа

N.

kolme

3

neljä

4

sata

100

miljardi

kolmet

3:t

neljät

4:t

sadat

100:t

miljardit

G.

kolmen

3:n

neljän

4:n

sadan

100:n

miljardin

kolmien

3:en

neljien

4:en

satojen

100:en

miljardien

P.

kolmea

3:ta

neljää

4:tä

sataa

100:ta

miljardia

kolmia

3:ia

neljiä

4:iä

satoja

100:ia

miljardeja

Ill.

kolmeen

3:een

neljään

4:ään

sataan

100:aan

miljardiin

kolmiin

3:iin

neljiin

4:iin

satoiin

100:iin

miljardeihin

In.

kolmessa

3:ssa

neljässä

4:ssä

sadassa

100:ssa

miljardissa

kolmissa

3:issa

neljissä

4:issä

sadoissa

100:issa

miljardeissa

Abl.

kolmelta

3:lta

neljältä

4:ltä

sadalta

100:lta

miljardilta

kolmilta

3:ilta

neljiltä

4:iltä

sadoilta

100:ilta

miljardeilta

Es.

kolmena

3:na

neljä

4:nä

satana

100:na

miljardina

kolmina

3:ina

nelji

4:inä

satoina

100:ina

miljardeina

 

III группа

N.

seitsemän

7

kahdeksan

8

yhdeksän

9

kymmenen

10

seitsemät

7:t

kahdeksat

8:t

yhdeksät

9:t

kymmenet

10:t

G.

seitsemän

7:n

kahdeksan

8:n

yhdeksän

9:n

kymmenen

10:n

seitsemien

7:en

kahdeksien

8:en

yhdeksien

9:en

kymmenien

10:en

P.

seitsemää

7:tä

kahdeksaa

8:ta

yhdeksää

9:tä

kymmen

10:tä

seitsemiä

7:iä

kahdeksia

8:ia

yhdeksiä

9:iä

kymmeniä

10:iä

Ill.

seitsemään

7:ään

kahdeksaan

8:aan

yhdeksään

9:ään

kymmeneen

10:een

seitsemiin

7:iin

kahdeksiin

8:iin

yhdeksiin

9:iin

kymmeniin

10:iin

In.

seitsemässä

7:ssä

kahdeksassa

8:ssa

yhdeksässä

9:ssä

kymmenessä

10:ssä

seitsemissä

7:issä

kahdeksissa

8:issa

yhdeksissä

9:issä

kymmenissä

10:issä

Abl.

seitsemältä

7:ltä

kahdeksalta

8:lta

yhdeksältä

9:ltä

kymmeneltä

10:ltä

seitsemiltä

7:iltä

kahdeksilta

8:ilta

yhdeksiltä

9:iltä

kymmeniltä

10:iltä

Es.

seitsemä

7:nä

kahdeksana

8:na

yhdeksä

9:nä

kymmene

10:nä

seitsemi

7:inä

kahdeksina

8:ina

yhdeksi

9:inä

kymmeni

10:inä

 

IV группа

N.

tuhat

1000

tuhannet

1000:t

G.

tuhannen

1000:n

tuhansien

1000:en

P.

tuhatta

1000:ta

tuhansia

1000:ia

Ill.

tuhanteen

1000:een

tuhansiin

1000:iin

In.

tuhannessa

1000:ssa

tuhansissä

1000:issa

Abl.

tuhannelta

1000:lta

tuhansilta

1000:ilta

Es.

tuhantena

1000:na

tuhansina

1000:ina

 

Составные числительные образуются из простых числительных в падеже yks. Nominatiivi и слов toinen, kymmenen, sata, tuhat в падеже Partitiivi.

 

- для второго десятка           и слова toista, при склонении изменяется только первый компонент,

- для круглых десятков –        и слова kymmentä, при склонении изменяются оба компонента,

- для круглых сотен –              и слова sataa, при склонении изменяются оба компонента,

- для круглых тысяч –             и слова tuhatta, при склонении изменяются оба компонента

11

yksitoista

 

 

 

 

 

 

12

kaksitoista

20

kaksikymmentä

200

kaksisataa

2000

kaksituhatta

13

kolmetoista

30

kolmekymmentä

300

kolmesataa

3000

kolmetuhatta

14

neljätoista

40

neljäkymmentä

400

neljäsataa

4000

neljätuhatta

15

viisitoista

50

viisikymmentä

500

viisisataa

5000

viisituhatta

16

kuusitoista

60

kuusikymmentä

600

kuusisataa

6000

kuusituhatta

17

seitsemäntoista

70

seitsemänkymmentä

700

seitsemänsataa

7000

seitsemäntuhatta

18

kahdeksantoista

80

kahdeksankymmentä

800

kahdeksansataa

8000

kahdeksantuhatta

19

yhdeksäntoista

90

yhdeksänkymmentä

900

yhdeksänsataa

9000

yhdeksäntuhatta

 

Склонение составных числительных.

 

N.

yksitoista

kaksitoista

kolmetoista

kuusitoista

yhdeksäntoista

yhdettoista

kahdettoista

kolmettoista

kuudettoista

yhdeksättoista

G.

yhdentoista

kahdentoista

kolmentoista

kuudentoista

yhdeksäntoista

yksientoista

kaksientoista

kolmientoista

kuusientoista

yhdeksientoista

P.

yhtoista

kahtatoista

kolmeatoista

kuuttatoista

yhdeksäätoista

yksiätoista

kaksiatoista

kolmiatoista

kuusiatoista

yhdeksiätoista

Ill.

yhteentoista

kahteentoista

kolmeentoista

kuuteentoista

yhdeksääntoista

yksiintoista

kaksiintoista

kolmiintoista

kuusiintoista

yhdeksiintoista

In.

yhdessätoista

kahdessatoista

kolmessatoista

kuudessatoista

yhdeksässätoista

yksissätoista

kaksissatoista

kolmissatoista

kuusissatoista

yhdeksissätoista

Abl.

yhdeltätoista

kahdeltatoista

kolmeltatoista

kuudeltatoista

yhdeksältätoista

yksiltätoista

kaksiltatoista

kolmiltatoista

kuusiltatoista

yhdeksiltätoista

Es.

yhtetoista

kahtenatoista

kolmenatoista

kuutenatoista

yhdeksätoista

yksitoista

kaksinatoista

kolminatoista

kuusinatoista

yhdeksitoista

 

У числительных, выражающих круглые десятки, сотни ... , при склонении изменяются обе части.

N.

kaksikymmentä

kolmekymmentä

kuusikymmentä

yhdeksänkymmentä

kahdetkymmenet

kolmetkymmenet

kuudetkymmenet

yhdeksätkymmenet

G.

kahdenkymmenen

kolmenkymmenen

kuudenkymmenen

yhdeksänkymmenen

kaksienkymmenien

kolmienkymmenien

kuusienkymmenien

yhdeksienkymmenien

P.

kahtakymmen

kolmeakymmen

kuuttakymmen

yhdeksääkymmen

kaksiakymmen

kolmiakymmen

kuusiakymmen

yhdeksiäkymmen

Ill.

kahteenkymmeneen

kolmeenkymmeneen

kuuteenkymmeneen

yhdeksäänkymmeneen

kaksiinkymmeniin

kolmiinkymmeniin

kuusiinkymmeniin

yhdeksiinkymmeniin

In.

kahdessakymmenessä

kolmessakymmenessä

kuudessakymmenessä

yhdeksässäkymmenessä

kaksissakymmenissä

kolmissakymmenissä

kuusissakymmenissä

yhdeksissäkymmenissä

Abl.

kahdeltakymmeneltä

kolmeltakymmeneltä

kuudeltakymmeneltä

yhdeksältäkymmeneltä

kaksiltakymmeniltä

kolmiltakymmeniltä

kuusiltakymmeniltä

yhdeksiltäkymmeniltä

Es.

kahtenakymmene

kolmenakymmene

kuutenakymmene

yhdeksäkymmene

kaksinakymmeninä

kolminakymmeninä

kuusinakymmeninä

yhdeksikymmeninä

 

N.

kaksisataa

kolmesataa

kuusisataa

yhdeksänsataa

kahdetsadat

kolmetsadat

kuudetsadat

yhdeksätsadat

G.

kahdensadan

kolmensadan

kuudensadan

yhdeksänsadan

kaksiensatojen

kolmiensatojen

kuusiensatojen

yhdeksiensatojen

P.

kahtasataa

kolmeasataa

kuuttasataa

yhdeksääsataa

kaksiasatoja

kolmiasatoja

kuusiasatoja

yhdeksiäsatoja

Ill.

kahteensataan

kolmeensataan

kuuteensataan

yhdeksäänsataan

kaksiinsatoiin

kolmiinsatoiin

kuusiinsatoiin

yhdeksiinsatoiin

In.

kahdessasadassa

kolmessasadassa

kuudessasadassa

yhdeksässäsadassa

kaksissasadoissa

kolmissasadoissa

kuusissasadoissa

yhdeksissäsadoissa

Abl.

kahdeltasadalta

kolmeltasadalta

kuudeltasadalta

yhdeksältäsadalta

kaksiltasadoilta

kolmiltasadoilta

kuusiltasadoilta

yhdeksiltäsadoilta

Es.

kahtenasatana

kolmenasatana

kuutenasatana

yhdeksäsatana

kaksinasatoina

kolminasatoina

kuusinasatoina

yhdeksisatoina

 

N.

kaksituhatta

kolmetuhatta

kuusituhatta

yhdeksäntuhatta

kahdettuhannet

kolmettuhannet

kuudettuhannet

yhdeksättuhannet

G.

kahdentuhannen

kolmentuhannen

kuudentuhannen

yhdeksäntuhannen

kaksientuhansien

kolmientuhansien

kuusientuhansien

yhdeksientuhansien

P.

kahtatuhatta

kolmeatuhatta

kuuttatuhatta

yhdeksäätuhatta

kaksiatuhansia

kolmiatuhansia

kuusiatuhansia

yhdeksiätuhansia

Ill.

kahteentuhanteen

kolmeentuhanteen

kuuteentuhanteen

yhdeksääntuhanteen

kaksiintuhansiin

kolmiintuhansiin

kuusiintuhansiin

yhdeksiintuhansiin

In.

kahdessatuhannessa

kolmessatuhannessa

kuudessatuhannessa

yhdeksässätuhannessa

kaksissatuhansissä

kolmissatuhansissä

kuusissatuhansissä

yhdeksissätuhansissä

Abl.

kahdeltatuhannelta

kolmeltatuhannelta

kuudeltatuhannelta

yhdeksältätuhannelta

kaksiltatuhansilta

kolmiltatuhansilta

kuusiltatuhansilta

yhdeksiltätuhansilta

Es.

kahtenatuhantena

kolmenatuhantena

kuutenatuhantena

yhdeksätuhantena

kaksinatuhansina

kolminatuhansina

kuusinatuhansina

yhdeksituhansina

 

 Сложные числительные образуются из сочетания названий простого числительного и десятков (сотен, ...). при склонении изменяются все составные части.

 

21

kaksikymmentäyksi

104

(yksi) sataneljä

32

kolmekymmentäkaksi

218

kaksisataakahdeksantoista

43

neljäkymmentäkolme

324

kolmesataakaksikymmentäneljä

54

viisikymmentäneljä

432

neljäsataakolmekymmentäkaksi

65

kuusikymmentäviisi

545

viisisataaneljäkymmentäviisi

76

seitsemänkymmentäkuusi

656

kuusisataaviisikymmentäkuusi

87

kahdeksankymmentäseitsemän

713

seitsemänsataakolmetoista

98

yhdeksänkymmentäkahdeksan

899

kahdeksansataayhdeksänkymmentäyhdeksän

2341

kaksituhatta kolmesataaneljäkymmentäyksi

 

Склонение сложных числительных

Внимание: для трёх и более значных чисел допускается сокращённая форма, когда склоняется только последняя часть, а предыдущие составные части в падеже yks. Nominatiivi. Сложные (до трёхзначных включительно) числительные пишутся в одно слово (слитно), а тысячи, миллионы и выше – отдельно.

 

N.

kaksituhatta  kolmesataaneljäkymmentäyksi

2341

kahdettuhannet  kolmetsadatneljätkymmenetyhdet

2341:t

G.

kahdentuhannen  kolmensadanneljänkymmenenyhden

2341:n

kaksientuhansien  kolmiensatojenneljienkymmenienyksien

2341:ien

** kaksituhatta  kolmesataaneljäkymmentäyhden / --yksien **

2341:n/ -ien

P.

kahtatuhatta  kolmeasataaneljääkymmenyh

2341:tä

kaksiatuhansia  kolmiasatojaneljkymmenyks

2341:iä

Ill.

kahteentuhanteen  kolmeensataanneljäänkymmeneenyhteen

2341:een

kaksiintuhansiin  kolmiinsatoihinneljiinkymmeniinyksiin

2341:iin

In.

kahdessatuhannessa  kolmessasadassaneljässäkymmenessäyhdessä

2341:ssä

kaksissatuhansissä  kolmissasadoissaneljissäkymmenissäyksissä

2341:issä

Abl.

kahdeltatuhannelta  kolmeltasadaltaneljältäkymmeneltäyhdeltä

2341:ltä

kaksiltatuhansilta  kolmiltasadoiltaneljiltäkymmeniltäyksiltä

2341:iltä

** kaksiltatuhansilta  kolmesataaneljäkymmentäyhdeltä / --yksiltä **

2341:ltä / -iltä

Es.

kahtenatuhantena  kolmenasatananeljänäkymmeneyhte

2341:nä

kaksinatuhansina  kolminasatoinaneljinäkymmeninäyksinä

2341:inä