Suggestoterapia

Rentoutuminen     Suggestio     Hypnoosi     NLP    NLP Coaching     Eheyttävä dialogi (Voice Dialogue)    Linkit     

"Suggestoterapia on tajunnallisen ohjauksen mahdollisuuksia hyödyntävä terapiasuuntaus. Sen perustana olevan ihmiskuvan mukaan ihminen on oppimis- ja kehittymiskykyinen, ja hänellä itsellään on paras itseään ja elämänsä valintoja koskeva tieto." (SHY)
"Suggestoterapia on lyhytterapeuttinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoosin mahdollisuuksia, auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Suggestoterapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoosityöskentelystä, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Suggestoterapia ei anna ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan maailmankuvassa. Suggestoterapian toiminta-alue käsittää kaikki elämisen tasot, se ei ole kuitenkaan psykoterapiaa lain tarkoittamassa mielessä." (SHY)
 
"Suggestoterapian arvomaailma perustuu terveydenhuoltoalalla vallitseviin eettisiin ohjeisiin ja YK:n ihmisoikeuksien asiakirjoihin ja näin suggestoterapeutti suhtautuu terapiassa asiakkaan maailmankuvaan ja arvomaailmaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Suggestoterapiassa uskotaan ja luotetaan muutoksen ja kehittymisen mahdollisuuteen ja terapian tavoitteet luo periaatteessa aina asiakas. Tavoitteena on asiakkaan henkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen. Suggestoterapia on asiakkaan ja terapeutin yhteistyötä. Asiakas tuntee oman tilanteensa ja terapeutti käyttämänsä menetelmät." (SHY)
 
"Suggestoterapian yksi tärkeimmistä työkaluista on hypnoosin ja suggestioiden käyttö." (SHY) Suggestoterapiassa asiakas tuottaa itselleen hypnoositilan terapeutin ohjauksen avulla. Kun asiakas on saavuttanut mukavan keskittyneen rentouden tilan, terapeutti antaa asiakkaan tavoitetta tukevia suggestioita ja ohjaa erilaisia mielikuvaharjoituksia. (SHY)
 
Suggestoterapiassa lähdetään liikkeelle aina siitä, mitä asiakas tuo mukanaan. Asiakas haluaa yleensä muutosta johonkin asiaan tai tilanteeseen ja suggestoterapeutti auttaa asiakasta näkemään sen, mihin hän haluaa päästä.
Suggestoterapian pääsääntö on, että toimitaan aina asiakkaan ehdoilla. Suggestoterapian ydintila on kuunteleminen. Terapeutille tärkeintä on läsnäolemisen ja kuulemisen taito. Ihminen tulee suggestoterapiaan kuulemaan itseään, "jotta näkyviin tulisi se, mikä on peittynyttä". (Risto Santavuori) Suggestoterapia on toisen ihmisen kuuntelemista ja tilan luomista ihmisen oman ymmärryksen avautumiselle. (Risto Santavuori) Tässä tilassa ihminen voi tulla näkyväksi omalle itselleen ja suggestoterapeutille omana itsenään.
 
"Suggestoterapia tarkoittaa ihmisen palvelemista tarjoamalla tälle mielikuva-aineistoa tukemaan näkyväksi asetettuja hyvinvoinnin tavoitteita. Suggestoterapian idea on palauttaa valinnan tila, tunne valinnan mahdollisuudesta." (Risto Santavuori)
 
 
 Takaisin pääsivulle