PowerPal- turvallisuus

 

 

Generaattori täyttää CE-turvallisuusvaatimukset. CE-todistus toimitetaan laitteen mukana.

Sovelletut turvamääräykset: 73/23/EEC - matalajännitedirektiivi;

EN 61116:1995 Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations"

ja "EN 61362:1998 Guide to specification of hydroturbine control systems".

 

Generaattoria ei saa kuormittaa valmistajan suositustehoa suuremmalla kulutuksella.

Suojaavaa sulaketta ei saa vaihtaa valmistajan ohjetta suuremmaksi.

 

Kiinteät sähköasennukset on teetettävä valtuutetulla sähköasentajalla.

 

Asennuksissa on käytettävä verkkojännitteen kestävää kaksoisvaipallista kaapelia.

 

Maadoitusjohdin on kytkettävä generaattorin runkoon ja johdettava sähkön käyttöpaikalle.

Jos kulutuskohteessa on myös liittymä yleiseen sähköverkkoon, ei generaattorin

suojamaadoitusta suositella kytkettäväksi talon suojamaadoitukseen.

 

Suosittelemme käytettäväksi 3 x 1,5 mm2 kaapelia.

Jotta generaattori voidaan irrottaa huoltoa tai talvisäilytystä varten,

kannattaa käyttää taipuisaa liitäntäjohtoa. Mahdolliset kaapelijatkokset on tehtävä

käyttöolosuhteet kestävissä, tiiviissä ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisissa

kojerasioissa.

 

Ilmakaapelin on kestettävä sään ja riippumisen aiheuttama rasitus, ja kaapeli on

ripustettava riittävän korkealle myös talviolosuhteita ajatellen.

 

 

Maakaapelin on oltava tähän tarkoitukseen sopivaa, kaapelikaivantoon on

sijoitettava kaapelin päälle varoitusnauha, ja kaapelin kulkureitti on syytä merkitä

kiinteistöllä säilytettävään karttapiirustukseen. 

 

Generaattoria EI SAA KYTKEÄ SYÖTTÄMÄÄN YLEISTÄ SÄHKÖVERKKOA!

Missään tapauksessa, edes yleisen sähköverkon sähkökatkon aikana, ei ole sallittua

syöttää generaattorin tuottamaa jännitettä kulutuskohteen (asunto, huvila tms.)

johdotukseen, joka on yhteydessä yleiseen sähkönjakeluverkkoon.

Tällaisesta kytkennästä aiheutuisi haittaa verkon toiminnalle ja suojalaitteille,

generaattorille itselleen sekä hengenvaara verkossa mahdollisesti huoltotöitä

tekeville henkilöille!

 

Generaattorin tuottama jännite on hengenvaarallinen!

 

Generaattori on sijoitettava siten, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kajoamaan

liikkuviin tai jännitteisiin osiin.

 

Syötettäessä generaattorin jännitettä herkille elektronisille laitteille

suositellaan UPS-laitteen (katkoton virransyöttö) käyttämistä generaattorin ja kulutuskojeen

välissä. UPS-laite antaa ulos vakiotaajuisen vakiojännitteen.

 

Generaattorin tuottaman vaihtosähkön taajuus vaihtelee kuormituksesta riippuen.

Hiiliharjoilla varustetut ns. yleisvirtamoottorit (esim. porakoneissa) eivät kärsi

tästä taajuudenvaihtelusta, mutta induktiomoottorin nopeus muuttuu taajuutta vastaavasti.

Varmistukaa, ettei tällaisen moottorin ylikierroksista ole vaaraa laitetta käytettäessä.

Tasasuuntaajalla varustetut kulutuskojeet (useimmat elektroniset laitteet)

eivät ole erityisen arkoja taajuusvaihtelulle.

 

Jos generaattoria halutaan käyttää pienjännitejärjestelmän sähkönsyöttöön,

kuten aurinkovoimajärjestelmään, jännite on muunnettava pienjännitejärjestelmän mukaiseksi

(esim. 12 volttia) ja tasasuunnattava.

Syötettäessä järjestelmän yhteistä akkua kannattaa PowerPal-generaattorista muunnettu

tasajännite kytkeä aurinkolatausjärjestelmän latausvalvontalaitteen vapaaseen

aurinkopaneelisyöttöön, jos tällainen on käytettävissä.