TOIMINTAOHJEET  SVEITSIN YSTÄVÄT LAPISSA

Toimikunta

Sveitsin ystävät Lapissa on SYS ry:n alaosasto Lapissa. Osastoa johtavaan toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 2 jäsentä.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Toimikunnan tehtävänä on:
1. Johtaa osaston toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi (vertaa SYS säännöt).
2. Edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sopimuksia, mikäli ne eivät
kuulu yhdistyksen kokouksille.
3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä
käsiteltävät asiat sekä panna toimeen niissä tehdyt päätökset.
4. Laatia yhdistyksen toimintakertomukset ja tuloslaskelmat.

5. Laatia ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
6. Hoitaa muut toimintaan liittyvät asiat.

Kokoukset

Osaston vuosikokous pidetään vuosittain toimikunnan määräämänä
päivänä maalis-huhtikuussa.
Kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsen voi antaa äänivaltansa valtakirjalla toiselle yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle.

Kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Osaston kokousten koollekutsuminen

Toimikunnan on kutsuttava kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä (sähköpostisanoma vastaa kirjettä). Jäsenluetteloon merkityllä osoitteella lähetetyn kirjeen/sanoman katsotaan tulleen jäsenten tiedoksi.

Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitetään vuosikertomus

5. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma.
6. Valitaan osaston (toimikunnan) puheenjohtaja ja jäsenet (2 kpl)

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Takaisin