Tieto­suoja­seloste

1. Rekisterin­pitäjä

Lumiini
Y-tunnus: 3107387-8
Sähköposti: lumiini@elisanet.fi

2. Yhteystiedot tietosuojaa ja rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköposti: lumiini@elisanet.fi

3. Rekisterin nimi

Lumiinin asiakasrekisteri.

4. Rekisteröidyt

Rekisterissä on tietoja Lumiinin asiakkaista, jotka ovat tilanneet Lumiinin palveluita.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön itsensä antama suostumus ja sopimus, joka syntyy (Lumiinin käyttö­ehtojen mukaisesti) asiakas­suhteen alkaessa. Rekisteriä käytetään asiakkaiden tilaamien palveluiden tuottamiseen sekä asiakas­suhteiden ylläpitoon, kuten laskutukseen ja mahdollisesti myöhemmin tilattaviin lisä­palveluihin. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa.

6. Käsiteltävät henkilö­tiedot

Lumiini saa henkilötiedot asiakkailta. Kerätyt tiedot vaihtelevat sen mukaan, mitä palveluita asiakas tilaa. Rekisteriin kuuluvia tietoja ovat yleisesti asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti­osoite sekä yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus.

7. Säännön­mukaiset tieto­lähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta palvelun tilaamisen, käytön tai asiakas­palvelu­tilanteiden yhteydessä. Lumiini ei kerää tietoja evästeiden kautta.

8. Tietojen luovutus ja siirtä­minen

Tietoja ei säännön­mukaisesti luovuteta ulko­puolisille kolmansille osapuolille. Lumiini voi luovuttaa henkilö­tietoja viranomaisille voimassa­olevan lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin tietoihin on pääsy vain yhdellä henkilöllä. Tietoja säilytetään tieto­koneella digitaalisessa muodossa.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on asiakas­suhteen kannalta tarpeellista, tai niin kauan kuin laki rekisterin­pitäjältä sitä edellyttää.

11. Automaattinen päätöksen­teko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksen­tekoa tai profilointia.

12. Rekiste­röityjen oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tarkistusoikeus on voimassa­olevan lainsäädännön mukainen. Mikäli rekisterissä oleva havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvonta­viranomaisille.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää henkilö­kohtaisesti kohdassa kaksi (2) mainittuun sähköposti­osoitteeseen.

Päivitetty 10.8.2020