Kurt Ristniemi © 2000

Updated 18.07.2005

Alkuun Home

Arvellut värigeenit

Supposed colour genes

Oletamme hevosen värin olevan seurausta usean geenin yhteisvaikutuksesta. Esim. Agouti ja Ekstensio määrittävät mustan ja punaisen suhteet, jotka luovat hevosen pohjavärin; päistärikkötekijä lisää pohjakarvan joukkoon valkeita karvoja jne...

We suppose that horse colour is a result of several genes working together. E.g. Agouti and Extension define the combination of black and red that form the colour base; the Roan factor adds white hairs among the coat etc...

Yhä arvelua

Kuitenkin vasta hyvin pieni osa arvioiduista geeneistä ja niiden alleelien vaikutuksista on voitu todentaa geenikartoituksessa.

  • Valtaosin geenit ja alleelit ovat yhä hevosten jalostuksessa tehdyn päättelyn tulosta.

Still guessing

Yet only a small portion of the supposed genes and their alleles have been affirmed in gene mapping.

  • The genes and alleles are still mostly based on deductions made in horse breeding.

Erilaisia tulkintoja

Eri tutkijat ovat päätyneet erilaisiin tulkintoihin: on erilaisia näkemyksiä siitä, onko jokin väritekijä oman geeninsä aiheuttama ja on erilaisia näkemyksiä siitä millaisia alleeleja jollakin geenillä on ja miten ne vaikuttavat. 

  • Yhtä ja varmaa totuutta ei vielä ole.

Different interpretations

Different researchers have come to different results: there are differing views if a certain factor is caused by a gene of its own, and there are differing views on what kind of alleles a certain gene has and what are their effects.

  • There is not yet a single and certain truth.

Geenit eivät ole kytkimiä

Geeni ei ole kaksiarvoinen ON/OFF-tekijä. Sillä voi olla useita mutantteja, eli alleeleja. Alleelien ero näkyy siinä, kuinka tehokkaasti geeni kykenee koodaamaan tuottamaansa proteiinia.  

Genes are not switches

A gene is not an ON/OFF switch. It can have several mutants or alleles. Each allele has different ability to synthesize the gene's output protein. 

Näillä varoituksen sanoilla evästettyinä voimme tutustua yhteen tulkintaan mahdollisista geeneistä alleeleineen: 

With these words of caution we now can study one possible interpretation of genes and their alleles:

 

Sarja
Series
Lokus
Locus
Alleelit
Alleles
Vaikutus Effect
      Pohjaväri Colour base
Extension E 3 Eumelaniinin (musta) ja  feomelaniinin (punainen) tuotanto

Eumelaniini voi mahdollisesti olla joko mustaa tai ruskeaa. Ks. Chocolate, B

Production of eumelanin (black) and eumelanin (red)

Eumelanin can possibly be either black or  brown. See Chocolate, B

ED Vallitseva musta (epävarma) Dominant black (uncertain)
E+ Eumelaniinin (musta) tuotanto: ruunikko-ruskea-musta Extends eumelanin production (black): bay-brown-black
Ee Aiheuttaa vain feomelaniinin (punainen) tuotannon
- resessiivinen
- homotsygoottisena raudikko
Causes production of only phaeomelanin (red)
- recessive
- homozygous: chestnut
Agouti A 4 Eumelaniinin (musta) jakautuminen ruunikko-ruskea-mustalla. Ei oleellista vaikutusta raudikkoon.  Distribution of eumelanin (black) on bay-brown-black. No essential effect on chestnut.
A+ Vaalea ruunikko Light bay
AA Rajoittaa eumelaniinin jouhiin ja jalkoihin: ruunikko Restricts eumelanin to points: bay
At Poistaa eumelaniinin pehmeistä osista: ruskea Removes eumelanin from the soft parts: brown
Aa Rajoittamaton eumelaniinin tuotanto: musta Full eumelanin production: black
Chocolate B 2 Eumelaniinin väri: musta tai ruskea Colour of eumelanine: black or brown
B+ Musta pigmentti, normaali alleeli Black pigmentation, the normal allele
Bb Suklaanruskea pigmentaatio, punertavanruskea iho (epävarma) Chocolate brown pigmentation, pinkish brown skin (uncertain)
   

Jatkuu...

To be cont'd...

Alkuun / Home | Top of Page