Ei kaavaa Tanhukaareen!
http://www.adressit.com/seis_tanhukaaren_kaavalle  

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus                                                                                                         1(4)
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA

VALITUS ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ

Päätös:         Tällä valituksella haetaan muutosta Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätökseen nro 192 pvm 26.10.2009 (Dnro 1386/09), joka koskee asemakaavan laajennusehdotusta 23. kaupunginosaan sekä asemakaavan muutosehdotusta 23. kaupunginosan katu- ja virkistys-alueelle sekä tonttijaon hyväksymistä asemakaavan yhteydessä (Tanhukaari).

Vaade:         Päätöstä vaaditaan ensisijaisesti kumottavaksi sillä perusteella, että kaupunginvaltuustolle on annettu päätöksenteon pohjaksi puutteellista ja osin harhaanjohtavaa tietoa. Päätös on myös lainvastainen siltä osin, että osallisten kuulemista kaavan hyväksymiseen johtaneen prosessin kaikissa vaiheissa ei ole tehty asianmukaisesti. Toissijaisesti vaadimme päätöksen muuttamista siten, että koko kaava-aluetta siirretään kauemmas nykyisestä asutuksesta, tai vaihtoehtoisesti tonttijaon osalta niin, että rakennusoikeutta kevennetään ja asemakaavasta poistetaan nykyiselle asutukselle eniten haittaa aiheuttavat tontit (käyvät ilmi liitteestä 4).

Perustelut:  

                     Voimassaolevassa oikeusvaikutteisessa Kekkola-Kylmänoron osayleiskaavassa alue on pääosin virkistysaluetta (V), mutta sille on osoitettu alueen pohjoisosaan Survontien varteen rakennusoikeutta yhteensä 4.700 kerrosalaneliömetriä. Oikeusvaikutuksettomassa täydennysrakentamisen osayleiskaavassa, jonka kuulemista ei asianosaisten osalta ole tehty lain hengen ja hyvän hallintotavan mukaisesti, kuten jäljempänä selostetaan, alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 7.500 kerrosalaneliömetriä. Nyt hyväksytyn asemakaavan

                     mukainen rakennusoikeus on kuitenkin yhteensä 11.350 kerrosalaneliömetriä, eli n. 2,5-kertainen voimassaolevaan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan nähden. Alueen luonne nykyisen asutuksen välittömässä läheisyydessä olevana asukkaiden lähivirkistysalueena,

                     jota voimassaoleva oikeusvaikutteinen osayleiskaava tukee, tulisi näin muuttumaan täysin, mitä kaupunginvaltuustolle annettu informaatio ei tuo julki. Päinvastoin se vähättelee

                     alueen luonnolle rakentamisesta aiheutuvia mittavia haittoja ja rakentamisesta aiheutuvia korkeita kustannuksia (tästä tarkemmin tuonnempana). Asemakaavaselostuksen väite

                     ”rakentamisen volyymi on sopusoinnussa ympäröivän arvokkaan luonnon kanssa” on harhaanjohtava. Periaate, jonka mukaan ”yleiskaava-aluetta koskevat merkinnät, määräykset ja ohjeet osoittavat pääpiirteet ja antavat perustan alueiden yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttämiseen” ei valituksen kohteena olevan asemakaavan osalta toteudu.

                     Asemakaavaselostuksessa väitetään, että ”rakentaminen on sijoitettu alueelle niin, että kaikki tärkeiksi arvioidut luonto-arvot säilyvät ja viheralueiden jatkuvuus ja yhtenäisyys säilyy hyvänä.” Tämäkään väite ei pidä paikkaansa. Nyt rakennettavaksi aiottu alue on

                     tehdyissä luontoselvityksissä todettu arvokkaaksi sekä eläin- että kasvilajistonsa puolesta; siinä sijaitsee mm. harvinaisen pikkutikan reviiri. Se, että liito-oravan pesimäalue jätetään rakentamisen ulkopuolelle, ei tarkoita kaikkien tärkeiden luontoarvojen säilymistä, eikä

                     sitä saa käyttää perusteluna muiden tärkeiden luontoarvojen tuhoamiselle. 

                     Myös virkistysalueiden määrästä, laadusta ja saavutettavuudesta annetaan kaavoittajan vastineessa muistutuksiin harhaanjohtava kuva. Siinä väitetään, että ”rakentaminen on

                     pienimittakaavaista ja ympäröivän virkistysalueen kokoon nähden varsin vähäistä (noin 10%).” Tällöin virkistysalueeseen on laskettu mukaan myös noin puolen kilometrin päässä sijaitseva Yrttisuon perhepuisto, joka ei ympäröi asemakaava-aluetta miltään osin. Tosi-asiassa asemakaava lohkaisee yli puolet nykyisestä luonnontilaisesta virkistysalueesta ( 16 ha noin 26,2 hehtaarista ), muuttaa alueen luonteen ja tekee sen käytön nykyisille asukkaille mahdottomaksi  -  luonnonläheisestä asuinympäristöstä ja asukkaiden lähivirkistysalueesta ei tämän jälkeen voi enää puhua.

                     ”Olemassa olevien rakennettujen pientalotonttien ja kaavan mahdollistaman rakentamisen väliin jää vähimmillään noin 37 metriä leveä virkistysaluekaistale. Rakennusten välinen etäisyys on vielä tätä suurempi. Rakennusten väliin jäävän virkistysalueen ja tonttien piha-alueiden kasvillisuus häivyttää taakseen jäävää uutta rakentamista.” Myös tässä kaavoittaja antaa todellisuudesta tarkoitushakuisesti kaunistellun kuvan.  Rakentaminen sijoittuu maanpinnan tasosta mitaten 9- 10 metriä nykyisiä pientalotontteja ylemmäs varsin jyrkkään rinteeseen. Uusista rakennuksista 10- 15 metriä korkeammalta on suora näköyhteys olemassa olevien pientalojen oleskelupihoille. Mikään tonteilla tai muutaman kymmenen metrin levyisellä virkistysaluekaistaleella ei häivytä rakentamista eikä poista nykyisille asukkaille rakentamisesta koituvaa tontin käyttöä koskevaa haittaa.

                     ”Tanhukaaren alue ei ole oleellisesti normaalia jyväskyläläistä täydennysrakentamisen kohdetta kalliimpaa tai vaikeampaa rakentaa.” Myös tässä on käytetty haittojen vähättelemiseksi tietoisesti hyväksi sitä, että Jyväskylää on jo aiemmin rakennettu kalliisti ja täydennysrakentamista tehty vaikeisiinkin maastoihin, kun tulevien asukkaiden on arvioitu

                     joka tapauksessa maksavan kalliin rakentamisen hinnan. Osittain myös tämän seurauksena asuntojen hinnat Jyväskylässä ovatkin korkeammat kuin suuremmissa kaupungeissa

                     Tampereella ja Oulussa. Talojen perustusten räjäyttäminen kalliorinteeseen muutamien kymmenien metrien etäisyydelle nykyisestä asutuksesta ei voi olla edullista tai haitatonta

                      -  toisin kuin kaavoittajan vastineessa annetaan ymmärtää.

                     Lisäksi haluamme huomauttaa, että täydennysrakentamisen osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä järjestettyjen kuulemistilaisuuksien lehti-ilmoittelussa v. 2000 ei mainittu, mitä kaupungin alueita kyseinen kaava koskee, ja siten monet suoraan osalliset eivät voineet tietää osayleiskaavan vaikutuksesta asuinalueensa asemakaavoitukseen, eivätkä siis tosiasiassa käyttää lain heille suomaa vaikutusmahdollisuutta. Tätä osoittaa myös se, että kyseisen asemakaava-alueen osalta täydennysrakentamisen osayleiskaavaan ei tehty yhtään muistutusta, vaikka yli 70 alueen asukasta oli vastustanut aiemmin jo kerran suunniteltua saman alueen asemakaavoitusta v. 1992. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan ”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa … (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia

                     ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Täydennysrakentamisen osayleiskaavan osalta näin ei ole tapahtunut. Sitä on tästä huolimatta käytetty myös Tanhukaaren asemakaavoituksen perusteluna. Liitteenä on kuulemistilaisuuden sanomalehti-ilmoitus

                     (liite 3)

                     Yhteyshenkilömme asiassa on Pauli Harju, osoite Takkapolku 3, 40520 Jyväskylä, puh. 0400641249, sähköposti: pauli.harju@hb-betoni.fi

Jyväskylässä 1.12.2009

Pauli Harju                                                Sinikka Harju
Takkapolku 3, Jyväskylä                           Takkapolku 3, Jyväskylä

  Laura Ahonen                                           Juhani Ahonen
Takkapolku 5, Jyväskylä                           Takkapolku 5, Jyväskylä

  Eija Kettunen                                                                  Veikko Kettunen
Takkapolku 7, Jyväskylä                           Takkapolku 7, Jyväskylä

  Pirjo Tuomi                                               Jouko Tuomi
Takkapolku 9, Jyväskylä                           Takkapolku 9, Jyväskylä

  Hanna Heikkinen                                      Vesa Waldén
Takkapolku 4, Jyväskylä                           Takkapolku 4, Jyväskylä

  Matti Louhi                                               Tuula Jensen
Muurarintie 8, Jyväskylä                           Muurarintie 8, Jyväskylä

  Juha Sipilä                                                 Sarianna Sipilä
Takkapolku 8, Jyväskylä                           Takkapolku 8, Jyväskylä

  Juhani Starczewski                                    Terttu Starczewski
Muurarintie 9 B, Jyväskylä                       Muurarintie 9 B, Jyväskylä

Ari Riihimäki                                            Pirkko Riihimäki
Muurarintie 6, Jyväskylä                           Muurarintie 6, Jyväskylä

Mari Porevirta                                           Jukka Porevirta
Takkapolku 6, Jyväskylä                           Takkapolku 6, Jyväskylä

  Mauno Väisänen                                       Kaczmiera Väisänen
Takkapolku 13, Jyväskylä                         Takkapolku 13, Jyväskylä

Esko Kangaskoski                                     Aulikki Kangaskoski
Takkapolku 11, Jyväskylä                         Takkapolku 11, Jyväskylä

Keskustelua täydennysrakentamisesta

Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa keskustellaan keskiviikkona 25. marraskuuta kello 18-20 muun muassa siitä, kenen ehdoilla kaupunkirakennetta tiivistetään, nakertaako täydennysrakentaminen kaupunkilaisten viheralueet ja millaisessa kaupungissa on hyvä asua.

Keskustelun pohjaksi kaupungin yleiskaava-arkkitehti Leena Rossi kertoo Jyväskylän täydennysrakentamisesta. Kaavoitusbiologi Taru Heikkinen selvittää ekologisia yhteyksiä ja dosentti Jukka Suhonen puhuu täydennysrakentamisen vaikutuksista ympäristöön.

Paneelikeskustelussa yleisö pääsee esittämään kysymyksiä. Alustajien lisäksi vastaamassa on kaupunginvaltuutettu Juhani Starczewski. Puhetta johtaa Jyslyn puheenjohtaja Marja Kupari.

Tilaisuuden järjestää Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys Jysly. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätiedot: Marja Kupari p. 040 8325 989.

---------------------------------------------------------------------------

Ei kaavaa Tanhukaareen!
http://www.adressit.com/seis_tanhukaaren_kaavalle  


ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 23. KAUPUNGINOSAAN SEKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS 23. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE SEKÄ TONTTIJAON HYVÄKSYMINEN ASEMAKAAVAN YHTEYDESSÄ (TANHUKAARI)

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/502 

Vastustamme yllä olevaa kaavaa.

Perustelumme:

Mielestämme kyseinen alue sopii paremmin väkirikkaan Kuokkalan lähivirkistysalueeksi ja koko Jyvässeudun virkistysalueeksi kuin rakentamiseen.

Tuo alue on luontoarvoiltaan suurempi kuin uuden rakentamisen kannalta.

Aluetta käyttää päivittäin virkistäymiseen lähialueen ja kauempaakin tulevat Kuokkalan ja koko kaupungin asukkaat.

Kyseinen mäkialue on ainutlaatuinen monimuotoisine metsineen, kasveineen, lintuineen ja eläimineen.

Sen säästäminen rakentamiselta on järkevää myös sen tähden, että se on maastoltaan kallista ja vaikeaa rakentaa.

Jyväskylässä on pienen maa-alueensa tähden jouduttu viime vuosina ottamaan kaavoituksen ja rakentamisen piiriin sellaisia alueita, jotka eivät ole rakentamisen kannalta enää hyviä ja halpoja.

Maapula on johtanut sellaisten alueiden kaavoittamiseen ja rakentamiseen, jotka tiiviin kaupunkirakentamisen vuoksi olisi ollut järkevää säilyttää
lähi- ja virkistysalueina.

Kun helmikuussa 2008 tehtiin päätöksiä uudesta Jyväskylästä, niin näiden päätösten jälkeen on maata kaavoittamiseen ja rakentamiseen riittävästi laajan uuden kaupunkimme alueella.

Silloin tällaiset alueet kuin tämä kyseessä oleva, luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävä alue voidaan jättää kaavoittamatta ja rakentamatta.

Koska suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakentamatonta metsäistä aluetta, niin se jo kertoo sen suuresta arvosta kaupungin keskustan lähellä.

Alueen länsiosassa on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeätä lehto-aluetta.

Alueen moninaiset luontoarvot ovat suuremmat kuin tarve kaavoittaa ja rakentaa tuolle alueelle.

Esitämme yleisen edun nimissä alueen kaavoituksen keskeyttämistä ja suuntaamaan tulevaisuuden kaavoituksen ja rakentamisen uusille helpommin ja halvemmin rakennettaville alueille.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/pdf/tanhukaari_havainnekuvat.pdf 

Kunnioittavasti

Juhani ja Terttu
Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
040 757 3537
juhani.starczewski@elisanet.fi
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Lähetä sähköpostia Juhanille