KUOKKANEN 1 / 2010

Terveiset  kolmesta valtuuston kokouksesta!

Raikasta Uutta Vuotta 2010  ja Vuosikymmentä 2010! ;: ))

22.-23.1.2010 Eskarit, ulkokuvia 016

Päijänne, Tikan ranta  23.1.2010 klo 14:45 vesi 0 astetta ilma -21 astetta

Juhani Starczewski
kaupunginvaltuutettu
www.elisanet.fi/juhani.starczewski 

Lue tästä asuinalueeni aluelehti Kuokkasta,  toimin kommentaattorina valtuustoasioissa:

Kuokkanen 2 / Helmikuu 2010
sivulla 4 valtuustokolumnini

Kuokkanen 10 / Joulukuu 2009 
sivulla 5 valtuustokolumnini:
Kaikella aikansa taivaan alla - Kettusrahoillakin!

Kuokkanen 9 / Marraskuu 2009

sivulla 5 valtuustokolumnini:
Valtuuston enemmistö jyräsi!

Kuokkanen 8 / Lokakuu 2009
sivulla 4 valtuustokolumnini:
Valtuusto kokousti täyden työpäivän klo 12-20!

Kuokkanen 7 / syyskuu
2009
sivulla 7 valtuustokolumnini:
Valtuustolla värikäs syystoiminnan aloitus!

Kuokkanen 6 / elokuu 2009
sivulla 6 valtuustokolumnini:
Jyväskylän kaupunginvaltuustosta 8.6.2009

Kuokkanen 5 / kesäkuu 2009
sivulla 8 valtuustokolumnini:
Kolmas kerta toden sanoi!

KOLMAS KERTA TODEN SANOI!

Asemakaavan muutosehdotus 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille eli Kirkkopuiston alueelle on asia, joka on herättänyt yhtä voimakkaita tunteita ja vastakkainasetteluja kuin aikoinaan Keljonlahden voimalahanke. Kaupunginhallitus veti asian pois 16.3 valtuuston listalta, koska todettiin asian käsittelyssä olleen mukana jäävi henkilö, edellinen jääviystilanne oli kaupunginhallituksessa. Valtuusto piti ylimääräisen kokouksen maanantaina 4.5, jonka pääaihe oli Kirkkopuiston kaava. Kokous kesti 3,5 tuntia ja sen aikana kaavaan liittyviä puheenvuoroja ja kommentteja kertyi 52, joka kuvastaa hyvin asian herättämää kiinnostusta. Puheenvuorojen skaala oli todella laaja ja kaikki ”värisävyt” olivat edustettuina. Ennen valtuuston kokousta oli pienimuotoinen mielenosoituskin kaupungintalon edessä ja valtuustolle luovutettiin 3.336 nimen kaavaa vastustava adressi. Valtuuston kokousta seurasi täysi salillinen kaupunkilaisia ja median edustajia. Kolme kertaa äänestimme ja lopulta kaava hyväksyttiin äänin 45-23 ja seitsemän tyhjää. Päätöstä seurasi 26 eriävää mielipidettä. Tarkemmin: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/04051800.0/frmtxt91.htm 
Mutta – yllätys, yllätys – maanantaina 11.5 oli kaava jälleen esillä: Valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys oli ollut 4.5 kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 §:n vastainen, koska siinä ehdotusta, jossa kaupunginhallituksen ehdotus esitettiin kokonaan hylättäväksi, ei asetettu äänestettäväksi viimeisenä muista ehdotuksista, mukaan luettuna pohjaehdotus, voittanutta ehdotusta vastaan. Näin ollen valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, siispä kaava tuli uudestaan päätettäväksi ja nyt siitä käytettiin vielä yli 20 puheenvuoroa ja kommenttia ja äänestettiin neljästi, joista kaksi oli ponsiesistystä. Viimeisen äänestyksen jälkeen 44-30- yksi tyhjä kaupunginhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. Päätöstä seurasi 28 eriävän mielipiteen vyöry. Henkilökohtaisesti olin molemmilla kerroilla kaupunginhallituksen päätösesityksen takana ja kävin pitämässä myös puheen, jossa kerroin perusteluni päätökselleni eli lyhyesti: koko Kirkkopuiston alue siistiytyy, kun maanpäälliset parkkipaikat vähenevät ja tilalle tulee puistoa tai kävelykatua, Valtiontalo korjataan ja koko kulma pääsee rakentumaan. Kirkkopuiston kioskin laajentaminen mahdollistaa järkevän liiketoiminnan ympärivuotisesti ja siltäkin osin alue siistiytyy. Tämä kaikki lisää työtä ja toimeentuloa ja samalla verotuloja, joilla kaupungin palveluja rahoitetaan. Keskusta-alueen kokonaiskehityksen esteenä ollut tilanne poistuu, eikä kaupunki ole rahoittamassa rakentamista vaan päinvastoin saamassa tuloja. Tarkemmin: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/11051800.0/frmtxt96.htm  

Maanantaina 11.5 käsittelimme 6 pykälää, joista pykälän 97 - Henkilöstömenoihin kohdistettavat säästöt vuonna 2009 - kaupunginhallitus veti pois listalta, kun oli ensin pitänyt ylimääräisen kokouksen asian tiimoilta kesken valtuuston. Poisvetoa oli mm. edeltänyt henkilöstöjärjestöjen sähköpostivetoomus valtuutetuille. Kaupunginhallitus totesikin, että neuvotteluja henkilöstöjärjestöjen kanssa jatketaan välittömästi. 
Valtuutetut jättivät kokouksessa myös viisi aloitetta

Yksi kevään tärkeimmistä päätöksistä oli Vuoden 2009 talousarvion muutokset: Kaupunginvaltuusto päätti vilkkaan keskustelun – 33 puheenvuoroa ja kommenttia – ja kahden äänestyksen - asia palautetaan 58-16-yksi tyhjä ja kaupunginvaltuusto luopuu perusturvalautakunnan leikkauksista ja toiminnallisten tavoitteiden muutoksista 66-7-kaksi tyhjää - jälkeen, että perusturvalauta- ja rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminnallisiin tavoitteisiin tehdään muutoksia, ja kaupunginhallitus velvoitetaan jatkamaan talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia. Päätös tarkoittaa, että mm. perusturvassa tehdään yli 12 miljoonan euron leikkaukset. Kaupungin talouden tasapainottaminen tulee olemaan erittäin vaikea tehtävä, kun verotulot alenevat noin 20 miljoonalla eurolla. Talouden kuva on muuttunut nopeasti ja jyrkästi, minkä vuoksi on välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin taloutta lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä tasapainottaviin toimenpiteisiin. Esitettävät vuoden 2009 talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2008 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, teknisistä muutoksista ja siirroista, verotuloarvion tarkistuksesta sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävistä säästöistä.
Muutosten seurauksena kaupungin tulot vähenevät ja menot kasvavat yhteensä 31 miljoonalla eurolla. Rahoitustarve katetaan valtionosuustulojen kasvulla (1,4 M€), Kela-maksun pienentymisellä (1,3M€), vuoden 2009 määrärahoihin tehtävillä säästöillä (5,6 Me) sekä lisäämällä lainanottoa 22,6 miljoonalla eurolla.

On päätösten joukossa joskus iloisiakin asioita: Jyväskylään perustetaan nuorisovaltuusto. Kaupunginvaltuusto päätti yli 20 puheenvuoron jälkeen perustaa nuorisovaltuuston vastaamaan kunta- ja nuorisolain sekä valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Kaupunginvaltuusto valtuutti nuorisolautakunnan päättämään nuorisovaltuuston perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvistä yksityiskohdista. Tunnetusti yhteiskunnallisten asioiden hoito on meidän - varttuneemman väen – käsissä, joten nuorten mukaantulo on tärkeä asia, jotta ”perintö” siirtyy.
Tarkemmin: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/11051800.0/index.htm  
Tuon vielä yhden tärkeän ja todella ajankohtaisen asian esille eli Tanhukaaren kaava: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/502 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville kokouksessaan 4.5.2009. Asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 12.5.-11.6. välisen ajan Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Kaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa Tikan koulun ruokalassa maanantaina 18.5. Alue sijaitsee Survontien eteläpuolella Kylmänoron ja Kekkolan välissä. Sen pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Kokonaisuudessaan alue on metsäistä rakentamatonta rinnealuetta.

Mielestäni ja monen muun alueen tuntevan mielestä Tanhukaari sopii paremmin väkirikkaan Kuokkalan lähivirkistysalueeksi ja koko Jyvässeudun virkistysalueeksi kuin rakentamiseen. Alueen moninaiset luontoarvot ovat suuremmat kuin tarve kaavoittaa ja rakentaa tuolle alueelle. Aluetta käyttää päivittäin virkistymiseen lähialueen ja kauempaakin tulevat Kuokkalan ja koko kaupungin asukkaat. Kyseinen yhtenäinen metsä- ja mäkialue on ainutlaatuinen monimuotoisine metsineen, kasveineen, lintuineen ja eläimineen. Alueella on mm. pikkutikan reviiri ja liito-oravia. Myöskin lehtopöllön huhuilua on kuulunut alueelta. Tanhukaaren säästäminen rakentamiselta on järkevää myös sen tähden, että se on maastoltaan kallista ja vaikeaa rakentaa. Jyväskylässä on pienen maa-alueensa tähden jouduttu viime vuosina ottamaan kaavoituksen ja rakentamisen piiriin sellaisia alueita, jotka eivät ole rakentamisen kannalta enää hyviä ja halpoja. Maapula on johtanut sellaisten alueiden kaavoittamiseen ja (täydennys)rakentamiseen, jotka tiiviin kaupunkirakentamisen vuoksi olisi ollut järkevää säilyttää lähi- ja virkistysalueina. Kun helmikuussa 2008 tehtiin päätöksiä uudesta Jyväskylästä, niin näiden päätösten jälkeen on maata kaavoittamiseen ja rakentamiseen tullut kymmenkertaisesti laajan uuden kaupunkimme alueella – vanha Jyväskylä maata106 km2 uusi Jyväskylä maata 1.173 km2! Silloin tällaiset alueet kuin tämä kyseessä oleva, luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävä alue voidaan jättää kaavoittamatta ja rakentamatta. Koska suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakentamatonta metsäistä aluetta, niin se jo kertoo sen suuresta arvosta kaupungin keskustan lähellä. Alueen länsiosassa on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeätä lehto-aluetta. Esitän yleisen edun nimissä alueen kaavoituksen keskeyttämistä ja suuntaamaan tulevaisuuden kaavoitus ja rakentaminen uusille helpommin ja halvemmin rakennettaville alueille.
Olen asunut alueella yli 23 vuotta ja asutus on kasvanut tänä aikana valtavasti, enkä ole aikaisemmin vastustanut kaavoitusta ja kasvua alueella, mutta nyt kaavoitetaan todella hienoon luonnontilaiseen alueeseen pitkä ja kummallinen alue, joka toteutuessaan turmelee suhteettoman paljon läheistäkin aluetta, kun se tunkeutuu pitkälle metsään. Oletko käynyt alueella, jos olet, niin varmaan olet kanssani samaa mieltä ja jos et ole käynyt, niin käypä siellä, niin silmäsi aukeavat! Vastustamme – adressissa jo 127 nimeä - yllä olevaa kaavaa. http://www.adressit.com/seis_tanhukaaren_kaavalle Jos olet samaa mieltä, niin käy allekirjoit-tamassa nettiadressi kaavaa vastaan. Allekirjoitukset tullaan toimittamaan kaavan valmistelijoille ja siitä päättäville! Torstaina 11.6 klo 16 mennessä pitää kirjalliset muistutukset kaavasta olla Hannikaisessa.

Juhani Starczewski
kaupunginvaltuutettu
040 757 3537
juhani.starczewski@elisanet.fi
  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/  

Kuokkanen 4 / toukokuu 2009
sivulla 3 valtuustokolumnini:
Tanhukaaren kaavaa vastustetaan


Kuokkanen 3 / huhtikuu 2009
sivulla 8 valtuustokolumnini:
Valtuustossa vaiherikas ilta- ja iltayön kokous

Valtuustossa vaiherikas ilta- ja iltayön kokous

Maanantaina 16.3 valtuusto kokousti yli kuusi tuntia ja mentiin reilusti tiistain puolelle. Kokouksessa käytettiin noin 100 puheenvuoroa ja kommenttia! Yksi illan ”kohokohdista” ja yleisön odotuksen kohteista oli Kirkkopuiston kaava, joka kuitenkin esittelyn jälkeen vedettiin pois listalta n. klo 21.40 aikoihin, kun todettiin jo toisen kerran asiaa aikaisemmin päättämässä olleen olevan jäävi, tällä kertaa jäävi oli Jyväs-Parkki Oy:n hallituksen jäsen Veikko Ahola (vihr.). Kaupunginhallitus piti ylimääräisen kokouksenkin ja asia päätettiin yksimielisesti poistaa listalta http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/16031800.1/frmtxt63.htm 

Varmaan kokous olisi venynyt aamuyöhön, jos kaavasta olisimme vielä päättäneet. Nyt kaava käy pikavauhtia kaupunkirakennelautakunnassa ja palaa hallituksen kautta valtuuston seuraavaan kokoukseen ma 20.4. Asian tiimoilta onkin käyty pitkä ja ”tunteikas” julkinen keskustelu mediassa sekä turuilla ja toreilla, eikä ole yksi tai kaksi kertaa, kun minuakin on hihasta vedetty ja tämän asian tiimoilta valistettu esimerkiksi kauppareissulla.
Yksi illan suurista päätöksistä oli valmistautuminen kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseen Jyväskylän koulutuskuntayhtymään. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimukseen on kirjattu toisen asteen koulutuksesta (ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus) seuraavaa: ”Tavoitteena tulee olla yhtenäinen, koko ikäluokan koulutukselliset tarpeet huomioon ottava toisen asteen koulutusjärjestelmä, jossa lukiokoulutus siirretään 1.8.2010 Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle. Lukiokoulutuksen järjestämiseen haetaan uudenlaista, voimavarat yhteen kokoavaa seudullista ratkaisua, joka optimoi lukioverkon viimeistään vuoteen 2012 mennessä ja ottaa huomioon koko toisen asteen koulutuskokonaisuuden. Kysymys on keskeisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumisen edistämisestä ja uudenlaisen ajattelun soveltamisesta toisen asteen koulutuksen kokonaissuunnitteluun ja toteuttamiseen." 
Asiasta käytettiin 20 puheenvuoroa ja kaksi kertaa äänestettiinkin. Lopputuloksena oli, että hyväksyimme kaupunginhallituksen periaatelinjauksen kaupungin lukiokoulutuksen siirtämisestä Jyväskylän koulutuskuntayhtymään. Kaupunginvaltuusto voi elokuussa 2009 esittää opetusministeriölle ylläpitämisluvan peruuttamista lukiokoulutuksensa osalta ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä voi puolestaan hakea ylläpitämislupaa lukiokoulutukselle.
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/16031800.1/frmtxt46.htm 
 
Illan tärkein asia oli vuoden 2009 talousarvion muutokset-pykälä, joka oli listan viimeisenä ja tästä pykälästä käytettiin nelisenkymmentä puheenvuoroa sekä äänestettiin kaksi kertaa, joka kuvaa sitä, että tulevat säästötoimet aiheuttavat laajaa ja myöskin tunteita herättävää keskustelua niin kaupunkilaisten keskuudessa kuin kaikissa luottamuselimissä. 
Jyväskyläänkin heijastuu nopeasti, kun Suomen talous on ajautunut maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena taantumaan/lamaan, minkä seurauksen kaupungin verotulojen arvioidaan tämän hetkisen näkemyksen mukaan vähentyvän noin 20 miljoonalla eurolla. Talouden kuva on muuttunut nopeasti ja jyrkästi, minkä vuoksi on välittömästi ryhdyttävä tarvittaviin taloutta lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä tasapainottaviin toimenpiteisiin. Yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty 4.3.2009. Muutokset heikentävät vuosikatetta 20,0 miljoonalla eurolla, vuosikate on muutosten jälkeen – 4,8 M€. Muutokset pienentävät vuoden 2009 arvioitua ylijäämää 20,0 miljoonalla eurolla. Muutokset kasvattavat rahoitustarvetta 26,1 miljoonalla eurolla. 
Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa: 
1. Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset. 
2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että lauta- ja johtokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa siten, että vuoden 2009 talousarvion määrärahat eivät ylity. 
3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että henkilöstömenoihin vuonna 2009 kohdistettavista säästöistä saadaan aikaan neuvottelutulos, jonka jälkeen tarvittavat talousarviomuutokset käsitellään valtuustossa. 
4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että talousarvion muutoksista mahdollisesti aiheutuvat toiminnallisten tavoitteiden muutokset tuodaan erikseen valtuuston käsiteltäviksi. 
5. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että talouden tervehdyttämistoimia tulee jatkaa siten, että tavoitteena on positiivinen vuosikate. 
Kannattaa lukea: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/16031800.1/frmtxt64.htm 
Talouden tervehdyttäminen etenee kaupungin kaikissa elimissä ja kevään aikana tehdään tarvittavat päätökset.

Kaavoitusohjelma on Jyväskylän kaavoituksen keskipitkän tähtäimen työohjelma. Tavoitteena on asettaa lähivuosien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle painopistealueet. Uuden Jyväskylän kaavoitusohjelma vuosille 2009 -2011 on poikkeuksellisen lyhyen tähtäimen kaavoitusohjelma. Korpilahden, Jyväskylän maalaiskunnan ja Jyväskylän kaupungin yhdistyminen 1.1.2009 mahdollistaa maankäytön suunnittelun rajat ylittävät kokonaisuudet huomioiden. Kaavoitusohjelma painottuu käynnissä olevien kohteiden loppuunsaattamiseen ja turvaamaan tonttituotannon ja tonttien riittävyyden kuntien yhdistymisen ylimenovaiheessa. Strategisesti merkittäviä uusia kohteita ohjelma ei sisällä, sillä uusien suuntien etsiminen alkaa 2009 uuden kunnan maankäytön strategisen työn käynnistämisellä. Käytin puheenvuoron, jossa otin esille Tanhukaaren kaavan, joka on tulossa päätöksentekoon ja josta pidetään lähiaikoina yleisötilaisuuskin. Henkilökohtaisesti en kannata kaavaa, joka rikkoo hienon virkistys- ja yhtenäisen metsäalueen taajan asutuksen vieressä. Katsopa havainnekuva: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/pdf/tanhukaari_havainnekuvat.pdf 
Muita asioita oli mm. Kärkisten etelärannan yleiskaavamuutos , Asemakaavan muutosehdotus, Mäki-Matinkatu 10, Asemakaavan muutosehdotus, Kelokatu 2, Seppälä, Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen, Kärkisten vesiosuuskunnan lainan takaaminen , Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n takausanomus (Korpilahden jätevedenpuhdistamon hankinta) sekä pari henkilövalintaa. Tästä voit lukea tarkemmin: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/16031800.1/index.htm  

Tiedoksenne saattoi

Juhani Starczewski
kaupunginvaltuutettu
juhani.starczewski@elisanet.fi
 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/  


Kuokkanen 2 / maaliskuu 2009
sivulla 6 juttuni:
Kuninkaallisten tapaaminen Yrttisuolla
sivulla 10 valtuustokolumnini:
Jyväskylän valtuuston päätöksiä

Lutakon aukio ja satama sekä aloitteet pääosissa valtuustossa

Kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 22.2. viimeistä kertaa kolmeen vuoteen kaupungintalon valtuustosalissa. Kaupungintalossa on alkanut kolme vuotta kestävä remontti. Seuraavat valtuuston kokoukset  pidetään kaupunginkirjaston Minnansalissa 22.3., 19.4., 17.5. ja 7.6. (vuoden 2009 tilinpäätös).

Käsiteltävänämme oli viisi pykälää, joissa valittiin uusia luottamushenkilöitä eronneiden tilalle. Äänestimme yhteensä 10 kertaa. Harvinaisen paljon - 17 kpl - oli valtuustoaloitteita. Neljä aloitetta - 31, 34, 35 ja 37 - palautettiin uudelleenvalmisteltaviksi eli valtuusto ei ollut tyytyväinen neljän aloitteen selvityksiin. Muut aloitteet hyväksyttiin esitysten mukaisesti, osa äänestyksen jälkeen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen ja kaupunginjohtaja Markku Andersson muistivat 60 vuotta täyttänyttä kaupunginvaltuutettua ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajaa emeritus poliisi Aimo Asikaista, joka kiitospuheessaan hauskuutti meitä kertomalla eläkkeelle siirron syynä pidätyskyvyttömyytensä.

Hyväksyimme Palokan koulukeskuksen hankesuunnitelman ja sen kustannusarvion 21 167 000 euroa. Tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen rakennus, jossa on pedagogisesti toimiva yhtenäiskoulu, nykyaikainen aluekirjasto ja keskuskeittiö sekä alueen asukkaita palvelevat liikunta- ja kansalaisopiston tilat. Suunnittelussa on erityisesti huomioitu rakennuksen eri käyttäjäryhmien (kirjasto, kansalaisopisto, liikuntaseurat, valmistuskeittiö) toimintojen tarpeet, tilojen sijoittuminen sekä rakennuksen sujuva käyttö turvallisesti kaikille käyttäjäryhmille. Pääurakka ajoittuu vuosille 2011-2012. Opetuksen tulisi siirtyä viipaleista valmistuviin tiloihin kevättalvella 2012, jotta elokuussa 2012 voidaan aloittaa opetus siten, että piha-alueetkin ovat kunnossa.

Hyväksyimme myös Lutakon aukion ja sataman yleissuunnitelman pitkän keskustelun ja kolmen äänestyksen jälkeen.  Riitta Tynjä esitti Maia Fandin kannattamana, että asia palautetaan. Äänin 49-26 käsittelyä päätettiin jatkaa. Paavo Luukkonen esitti Kimmo Suomen, Marika Visakorven ja Jukka Ammondtin kannattamana, että suunnitelma toteutetaan aiemman 8,83 miljoonan euron suuruisena lisättynä suunnittelukustannuksilla. Jarmo Ritanen esitti Jorma Uskin, Matti Pöppösen ja Anna Autereen kannattamana, että asia hylätään. Ensimmäisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 42 ääntä ja Luukkosen esitys 33 ääntä. Toisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 40 ääntä ja Ritasen esitys 35 ääntä. Minun ääneni on tuossa 42 ja 40 äänen joukossa. Mielestäni nyt on aika tehdä suunnitelmien mukaisesti, koska tuo alue on Jyväskylän yksi tärkeimmistä käyntikorteista ja tuo varmasti takaisin siihen sijoitetut varat.

Vuonna 2009 kustannuksista toteutui 3,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 budjettiin on jo varattu 2,0 miljoonaa euroa. Näin yleissuunnitelman loppuosan toteuttaminen edellyttäisi 9,6 miljoonan euron rahoitusta, joka jakautuisi kuudelle vuodelle. Yhdyskuntarakentamisen investointeihin on kaupungin taloussuunnitelmassa varattu 14 miljoonan euron vuosittainen perustaso. Yleissuunnitelma on mahdollista toteuttaa tämän perustason puitteissa lukuun ottamatta vuotta 2011, jolloin toteutettaisiin Satamakadun lasku maan alle. Tämä edellyttäisi ko. vuonna noin 2 miljoonan euron korotusta perustasoon.

Hyväksyimme myös seuraavat kaavat: Asemakaavan muutosehdotus sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (Vaajakoskentie 101) ja asemakaavan muutosehdotuksen 66. kaupunginosan kortteleissa 133 ja 141 ja katu- ja liikennealueille sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Korotimme sosiaalisen luototuksen rahaston pääomaa 150 000 eurolla. Sosiaalisella luotolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Sosiaalisia luottoja on myönnetty 1.3.2008-15.11.2009 yhteensä 213 347,08 euroa. Vuonna 2008 sosiaalista luottoa myönnettiin 11 asiakkaalle 56 009,45 euroa. Keskimääräinen luoton suuruus oli 5 091,76 euroa. Vuonna 2009 sosiaalista luottoa on myönnetty 25 asiakkaalle 157 337,63 euroa. Keskimääräinen luoton suurus on ollut 6 293,50 euroa. Vuosien 2011-2013 aikana saadaan suurin osa vuosina 2008-2009 myönnetyistä luotoista takaisin rahastoon edelleen myönnettäväksi luotoiksi.

Sosiaalisiin luottoihin on käytettävissä 47 649,48 euroa. Summa koostuu jäljellä oleva rahaston 16 652,92 pääomasta ja rahastoon takaisinmaksetuista luotoista. Määrä riittää keskimäärin seitsemään luottoon. Luottojen kysyntä lisääntyy vuonna 2010 työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi, mutta luototukseen käytettävä rahaston pääoma loppuu vuoden alussa. Sosiaalisen luototuksen kriteerit täyttävää kysyntää vastaava rahaston pääoman korotustarve on 150 000 euroa. Korotuksen jälkeen rahaston pääoma on yhteensä 380 000 euroa.

Valtuuston kokous kesti klo 18-22 eli neljä tuntia, jonka aikana käytettiin yli 60 puheenvuoroa ja kommenttia. Kävimme läpi 28 asiaa ja kokouksen lopussa annettiin neljä uutta valtuustoaloitetta valmisteltaviksi.
Tein aloitteen
LEHTORANNANTIEN JA KUOKKALAN SILLAN VÄLISEN ALUEEN KUNNOSTAMISEKSI. Aloitteen allekirjoitti itseni lisäksi 54 valtuutettua.  Tuo vajaan sadan metrin pätkä on jäänyt retuperälle, kun alueen rakentaminen on siirtynyt. Tuo pieni alue on kuitenkin tärkeä osa kevyen liikenteen väylästöä niin Rantaraitille kuin katuverkostoon, joten se on pikaisesti saatava kuntoon, jonka aloitteen allekirjoittajienkin  määrä osoittaa.

Kaupunginvaltuuston esityslista kokonaisuudessaan http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2010/22021800.1/

Tiedotusterveisin
Juhani Starczewski
kaupunginvaltuutettu
www.elisanet.fi/juhani.starczewski

Kuokkanen 1 / helmikuu 2009
sivuilla 6 ja 7 valtuustokolumnini:
Tiedoksi joulukuun ja
tammikuun valtuustoista!

Tiedoksi joulukuun ja tammikuun valtuustoista!

Uusi valtuusto on kokoontunut kolme kertaa ja vanha valtuusto kerran edellisen Kuokkasen ilmestymisen jälkeen. Maanantaina 1.12 oli päätettävänä vuoden 2009 talousarvio, joka on valtuuston jokavuotinen tärkein päätösasia.  Valtuusto kävikin pitkän ja laajan keskustelun - kokous kesti 7,10 tuntia klo 16-23.10 – eli toinen työpäivä tuli tehtyä oman työn jälkeen! Äänestysten (19 kappaletta) jälkeen hyväksyimme kaupunginhallituksen talousarvioesityksen, johon tehtiin äänestysten jälkeen kaksi muutosta sivistyspalveluiden tavoitteisiin: Kannustetaan kuntalaisia aktiiviseen kansalaisuuteen ja terveisiin elämäntapoihin sekä Edistetään kodin ja koulun yhteistyötä. Kaupunginvaltuusto äänesti kolme kertaa myös ponsista, joista kaksi hyväksyttiin:
1. Hyväksyessään kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2009-2013 kaupunginvaltuusto edellyttää, että konserttisali/talohankkeen toiminnallisia vaihtoehtoja ja rahoitusmahdollisuuksia on kuitenkin perusteltua pitkäjänteisesti selvittää.
2.Hyväksyessään budjettiesityksen sosiaali- ja terveystoimen osalta vuodelle 2009 valtuusto panee merkille poikkeuksellisesta käsittelymenettelystä aiheutuneet puutteet ja valmistautuu tarvittaessa lisätalousarvion laadintaan sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelman valmistumisen jälkeen.

Kaupunginhallitus lisäsi kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen yhteensä vähän yli 6 miljoonaa euroa pääosin käyttötalouteen. Talousarviolisäykset kohdistetaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, muun muassa kotihoidontuen kuntalisään, lasten päivähoitopalveluihin, vanhus- ja vammaispalveluihin sekä lapsiperheiden tilapäiseen kotiapuun. Sivistyksen palvelualueella mm. perusopetuksen, lukioiden ja kouluterveydenhuollon palkkamenoihin lisättiin määrärahaa. Samoin vahvistettiin laaja investointiohjelma, josta valtaosa eli yli 80% kohdistetaan uuden Jyväskylän kouluihin ja päiväkoteihin sekä terveyspalveluiden tiloihin. Työllisyyspalveluihin lisätään määrärahaa kolmannen sektorin työllistettyjen tukemiseen ja nuorten kesätyöllisyyden edistämiseen sekä liikuntalautakunnan päätettäväksi työllistettyjen määrän pitämiseksi vuoden 2008 tasolla. Edellisen valtuusto hyväksyi summamuutoksitta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös vuosien 2009 – 2011 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina. Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2009 lyhytaikaista luottoa enintään 100 miljoonan euron määrään saakka.

Lue lisää kokouksen päätöksistä: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2008/01121600.0/index.htm
Vuoden 2009 talousarvio:
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/26555_talousarvio_2009.pdf

Maanantaina 8.12 kokoustimme 2,20 tuntia. Kokous oli tärkeä siinä mielessä, että valitsimme 12 lautakuntaan luottamushenkilöt henkilöt vuosiksi 2009-2012. Vuosina 1993-2004 olen ollut koulutus-/opetuslautakunnan jäsen ja nyt minut valittiin sivistyslautakuntaan. Lue: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2008/08121800.0/index.htm
Kaikkien lauta- ja johtokuntien tiedot löydät:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat

Vanhan Jyväskylän valtuusto kokousti  ja ”sammutti valot” viimeisen kerran juhlallisissa merkeissä maanantaina 22.12, kokouksen kestäessä vain tunnin, jonka jälkeen meidät valokuvattiin ja lopuksi joimme kakkukahvit seurustelun merkeissä. Kokouksessa oli kutsuttuna  läsnä toistakymmentä menneiden vuosien valtuuston puheenjohtajaa tms. ”veteraanipoliitikkoa”. Kokouksen 21 pykälästä 18 oli valtuustoaloitteita. Aloitteet käsittelivät esteettömän rakentamisen valvomista, puhelinpalvelujen lisäämistä, vanhusten kotihoidon kehittämistä, vanhusten laitoshoitoa, juhlapuiston suunnittelun käynnistämistä, kaupunginjohtaja Pekka Kettusen erotahan takaisinperimistä, kevyen liikenteen reittien suunnittelua, konserttisalin toteuttamista, kansalaistoiminnan avustusten koordinoimista, kuvataidelukion perustamista, päivähoidon ja esiopetuksen siirtämistä sivistystoimeen, työsuhdepolkupyöriä, kesätyöseteleitä, järjestöjen ja kaupungin yhteistyötä, energiantuotannon päästövaikutuksia sekä erityisnuorisotyöntekijöiden ja korttelipoliisien palkkaamista ja nuorisotilojen aukioloaikoja. Valtuusto hyväksyi myös sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2007.
Vanha valtuusto käsitteli vuoden 2008 aikana 10 kokouksessaan 188 pykälää.:
http://www3.jkl.fi/paatos/kv.htm  vertailun vuoksi: Uusi valtuusto ennätti neljässä kokouksessaan päättää 102 asiasta marras-joulukuussa.  http://www3.jkl.fi/paatokset/kv08.htm

Vuoden 2009 ensimmäinen ja samalla kuntaliitosten jälkeisen suuremman Jyväskylän ensimmäinen kokous oli 12.1. http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2009/12011800.0/index.htm . Kokous kesti ”vain” kaksi tuntia. Suurin osa päätöksistämme koski luottamushenkilöiden valintoja erilaisiin luottamuselimiin. Jokaisessa valtuustossa on yleensä myös  kaavapäätöksiä ja nyt oli iso tulevaisuuteen liittyvä Vaajakoski- Jyskän (Varassaari - moottoritie) asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus , joka palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Uusi uljas Jyväskylä on lähtenyt liikkeelle monien haasteiden keskellä. Olin mukana kaupunginhallituksen asettamassa toimikunnassa, joka työsti hallitusohjelman vuosiksi 2009-2012. Ohjelman allekirjoittaa kuusi hallituspöydän ympärillä olevaa ryhmää eli sosialidemokraatit, kokoomus, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit. Ohjelma on myös  kohta asetettavan taloustoimikunnan ”työkaluna”.

Meitä on nyt 128 016 (aik. 86 527) asukasta. Kaupunkimme koko pinta-ala on 1466,46 neliökilometriä (aik. 137,47 km²), josta on maata 1171,19 km2 (aik. 105,85 km²) a vesistöä 295,27 km2 (aik. 31,62 km²).

Eteenpäin on elävä mieli - sanotaan - ja missä on paljon neuvonantajia siellä hankkeet menestyvät!
Toivotankin niin sinulle kuokkalalainen kuin muillekin  jyväskyläläisille menestystä vuodelle 2009!

Juhani Starczewski
kaupunginvaltuutettu

Kuokkanen 10 / joulukuu 2008
sivulla 8 valtuustokolumnini:
Uuden Jyväskylän uuden valtuuston ensimmäinen
kokous kesti 18-00.30 = 6,30 tuntia!

Kuokkanen 9 /
marraskuu 2008
sivulla 19 kiitokseni 
sivulla 8 valtuustokolumnini:
Valtuustokaudella 2005-2008 tapahtunutta

Kuokkanen 8 / lokakuu 2008
sivulla 13 kommenttini ja 20 mainokseni

Kuokkanen 9 / syyskuu 2008
sivulla 9 esittelyni:
Yli kaksikymmentä vuotta Kuokkalassa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille