Keskisuomalainen torstai 17.1.2008 sivu 6

KRIISIAVUN SAAMISTA VARMISTETAAN

Jyväskylä 
Eeva Salminen

Juhani Starczewski (kd.) valtuustoaloite avun ja tuen saamisesta katastrofin aikana ja 
sen jälkeen terävöittää eri viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä. 
Äkillisiä onnettomuustilanteita varten on jo olemassa toimintamalli, 
mutta nyt sitä parannetaan entisestään, jotta kukaan ei jäisi avun ulkopuolelle.
Valtuustoaloitetta käsiteltiin yhdessä muun muassa Keski-Suomen hätäkeskuksen, 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen, Suomen Punaisen Ristin, 
kriisikeskus Mobilen, opetustoimen ja sosiaalihuollon kanssa.

Keskustelujen jälkeen kriisityön ohjeistusta ja tilanteisiin varautumista päätettiin täsmentää. 
Esimerkiksi Mobilen toiminnasta tiedotetaan jatkossa myös oppilaitoksille.
Jyväskylän kaupungin verkkosivuille laaditaan hälytysohje, 
jossa neuvotaan ottamaan onnettomuustilanteessa yhteyttä Mobileen. 
Sisäiseen viestintään kehitetään nopean viestinnän toimintatapoja, 
esimerkiksi tekstiviestin ryhmäjakelu.

Suuronnettomuuksia varten valmistellaan tiedotemalli, 
jossa otetaan huomioon myös vuoden alusta käyttöön tullut 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkisen tuen järjestelmä.
Onnettomuustilanteissa syntyvien tarpeiden kartoittamiseen tarvitaan 
nykyistä enemmän sosiaalitoimen mukanaoloa, ja niinpä pelastuslaitoksen ja
poliisin kanssa sovitaan tilanteista, joihin sosiaalitoimi hälytetään mukaan. 
Sosiaalityön ja SPR:n välistä yhteistyötä tiivistetään esimerkiksi järjestämällä 
tarvittaessa yhteisiä tapaamisia onnettomuuden kohteiksi joutuneiden kanssa.

Dnro 2430/07
6 JUHANI STARCZEWSKIN YM:N VALTUUSTOALOITE AVUN JA TUEN SAAMISESTA KATASTROFIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN
http://www3.jkl.fi/paatos/kh/2008/14011400.1/frmtxt6.ht m

Aikaisemmat käsittelyt
Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2007/206

(Asian valmistelija Kristiina Heinonen-Kuusela, puh. 625 501)

Kaupunginkanslia on pyytänyt 25.9.2007 sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa Juhani Starczewskin tekemästä valtuustoaloitteesta, jossa esitetään laadittavaksi selkeä toimintamalli äkillisiin onnettomuus- ja katastrofitilanteisiin. Katastrofin kohteeksi joutuneelle ja hänen omaisilleen tulisi antaa kirjallinen tiedote. Myös viranomaistahojen olisi syytä koota toimintamalli, jotta kukaan avuntarvitsija ei jäisi avun ulkopuolelle. Tiedotusta ja koulutusta oppilaitoksissa olisi hyvä järjestää jo etukäteen.

Valtuustoaloitetta on käsitelty Keski-Suomen hätäkeskuksen, Keski-Suomen pelastuslaitoksen, Suomen Punaisen Ristin, kriisikeskus Mobilen, opetustoimen, sosiaalihuollon eri toimijoiden, psykososiaalisten palveluiden ja henkisen ensiavun kriisiryhmän edustajien kanssa.

Onnettomuustilanteissa Keski-Suomen hätäkeskus välittää tiedon pelastuslaitokselle, joka sosiaalitoimen antaman hälytysohjeen mukaisesti pyytää hätäkeskusta ottamaan yhteyden kriisikeskus Mobileen ja/tai SPR:n ensihuoltoryhmään. Tilannepaikalla pelastuslaitoksen henkilöstö jakaa kriisikeskus Mobilen korttia, joka sisältää Mobilen yhteystiedot. Onnettomuustilanteessa kysytään aina halukkuutta tilanteen jälkikäsittelyyn Mobilessa sekä pyydetään lupaa avuntarvitsijoiden yhteystietojen antamiseen SPR:lle. Mobile hälyttää henkisen ensiavun kriisiryhmän. Nykyinen toimintatapa ja tapahtumapaikalla annettava henkilökohtainen ohjeistus on tarkoituksenmukainen rajatuissa onnettomuustilanteissa, koska onnettomuuden kohteeksi joutuneiden on kriisivaiheessa vaikea hahmottaa monitahoista tiedottamista.

SPR:n aineellinen apu annetaan maksusitoumuksina. Avustus sisältää esim. vaatekerrat, sängyt, ruokapöydän ja -tuolit, vuodevaatteet, hygieniatarpeet, astiat, lamput ja verhot. SPR:n henkilö kehottaa aina myös ottamaan yhteyttä oman alueen sosiaalityöntekijään, joka selvittää mahdollisuuden harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen.

Äkillisiä onnettomuustilanteita varten on siis olemassa toimintamalli, joka on viranomaisten ja vapaaehtoisten toimijoiden tiedossa. Nykyinen toimintatapa ei kuitenkaan ole täysin aukoton. Tiedottamista ja toimintavalmiutta onnettomuustilanteissa parannetaan seuraavin toimenpitein:

- Kriisityön ohjeistusta ja tilanteisiin varautumista täsmennetään. Ohjeistuksen sisältyminen koulujen sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköiden turvallisuussuunnitelmiin varmistetaan. Kriisikeskus Mobilen toiminnasta on tiedotettu viimeksi pelastuslaitokselle, tiedottamista laajennetaan myös muille tahoille, esim. oppilaitoksiin. Oppilashuollon kehitteillä olevassa uudessa toimintamallissa otetaan huomioon kriisitilanteiden kohtaaminen.

- Jyväskylän kaupungin intraan ja kaupungin verkkosivuille laaditaan hälytysohje, jossa neuvotaan ottamaan onnettomuustilanteissa yhteyttä kriisikeskus Mobileen. Sisäiseen viestintään kehitetään nopean viestinnän toimintatapoja, esim. tekstiviestien ryhmäjakelu. Suuronnettomuuksissa toiminnasta ja tiedottamisesta vastaavat pelastusviranomaiset.

- Suuronnettomuuksia varten valmistellaan tiedotemalli, jota voidaan muokata tilanteen mukaan. Mallia suunniteltaessa otetaan huomioon myös vuoden 2008 alussa käyttöön tuleva Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimialueen henkisen tuen järjestelmä.

- Onnettomuustilanteissa syntyvien tarpeiden kartoittaminen edellyttää nykyistä enemmän sosiaalitoimen mukanaoloa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa sovitaan tilanteista, joihin sosiaalitoimi hälytetään mukaan. Sosiaalityön ja SPR:n välistä yhteistyötä tiivistetään esim. järjestämällä tarvittaessa yhteisiä tapaamisia onnettomuuden kohteeksi joutuneiden kanssa.

Oheisliitteet: (jakelu jäsenet)

- valtuustoaloite

- hälytys-/viestikaavio

Sosiaali- ja terveysjohtaja Utriaisen ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa valtuustoaloitteeseen edellä esitetyn vastauksen.

Päätös Hyväksyttiin.

---------

Kh 6

(Asian valmistelija Lauri Lyytikäinen, puh. 624 267)

Oheisliitteet: (jakelu jäsenet)
http://www.jkl.fi:8080/ktweb/

- valtuustoaloite

- hälytys-/viestikaavio

Kaupunginjohtaja Anderssonin ehdotus

Kaupunginhallitus saattaa sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman selvityksen valtuuston tietoon ja ehdottaa,
että valtuusto katsoo suoritetut toimenpiteet tässä vaiheessa riittäviksi tehdyn valtuustoaloitteen johdosta.

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin.

 
LIITTEET

http://www.jkl.fi:8080/ktweb/
VALTUUSTOALOITE MAANANTAINA 24.9.2007
http://www3.jkl.fi/paatos/kv/2007/24091800.0/frmtxt138. htm

AVUN JA TUEN SAANTI KATASTROFIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Kun yksilöihminen, perhe, yhteisö tms. joutuu äkilliseen onnettomuuteen, tulipaloon, väkivallan tai muun esimerkiksi (suur)katastrofin kohteeksi, tilanne aiheuttaa kohteeksi joutuneille normaalista elämäntilanteesta poikkeavan elämäntilanteen, jossa ihmisen toimintakyky voi lamaantua tai jopa loppua monella tavalla. Yhteiskunnassamme on olemassa monia niin virallisia kuin vapaaehtoistahoja mm. SPR, seurakunnat jne., jotka voivat ja pystyvät auttamaan, jos ja kun tiedetään, mitä apua tarvitaan ja mikä on onnettomuuden kohteeksi joutuneen/joutuneiden tilanne. Aina eivät tarpeet ja apu (heti) kohtaa niin kuin pitäisi. Aloite onkin, että tehdään selkeä toimintamalli, jonka voi myös kirjallisesti - SOS-TIEDOTE - antaa katastrofin kohteeksi joutuneelle ja heidän omaisilleen, miten toimitaan katastrofin kohdatessa. Tällaisen ensihätätiedotteen voivat jakaa m.. Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksiköt. Suulliset ohjeet menevät shokissa olevilta ihmisiltä ohi korvien, mutta jossakin vaiheessa tiedote auttaisi. Myöskin viranomaistahojen olisi hyvä koota jonkinlainen toimintamalli, jotta kukaan avuntarvitsija ei jäisi avun ulkopuolelle, vaan saisi täsmäavun heti katastrofin aikana ja sen jälkeen, eikä kukaan jäisi yksin vaikeuksiensa kanssa. Myöskin tiedotusta ja koulutusta esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa jne. olisi hyvä järjestää jo etukäteen, jotta kansalaiset voisivat jo ennalta saada tiedon, miten toimitaan katastrofitilanteissa ja miten ja mitä apua on olemassa ja voi saada. Ks. liite

Jyväskylässä 24.9.2007

1. Juhani Starczewski

Aloitteeni allekirjoittajat:
vv = varavaltuutettu

http://www3.jkl.fi/hallinto/valtuusto/valtuusto.shtml
2. Ahola Jorma vv (poissa Ruoppila Ahti)
3. Ammondt Jukka
4. Arvaja Erkki
5. Autere Anna
6. Fredrikson Erkki
7. Fredrikson Timo
8. Hirvensalo Mirja
9. Hjelt Juha
10. Holma Sakari
11. Huovinen Susanna
12. Juusela Jukka
13. Kaijaluoto Kaija-Leena
14. Karjalainen Kerkko
15. Karjula Kati
16. Kettunen Sami
17. Kontio Marja-Liisa
18. Koskinen Veijo
19. Lajunen Heimo
20. Leppänen Lea
21. Lindström Tuija Elina
22. Louhivuori Jukka
23. Matilainen Juhani
24. Melville Tony
25. Mäkinen Tuija
26. Nissinen Eino vv (poissa Neittaanmäki Petri)
27. Närhi Pentti
28. Olin Kalevi
29. Paloniemi Aila
30. Pulli Terhi
31. Saraste-Kautto Anita
32. Savolin Reijo
33. Selin Pirkko
34. Sopo Raimo vv (poissa Utunen Heini)
35. Sorri Katja
36. Suomi Kimmo
37. Timlin Matti
38. Toikkanen Petri
39. Toiviainen Eija vv (poissa Hiltunen Ari)
40. Turunen Kirsti vv (poissa Illman Hilkka)
41. Tuupainen Kauko
42. Vielma Ahti
43. Visakorpi Marika
44. Viskari Tuomas vv (poissa Rönnberg Risto)
45. Väätäinen Markki vv (poissa Laitinen Reijo)
46. Yksjärvi Leena
47. Illman Hilkka(allekirjoitti valtuustoseminaarissa samana päivänä)
48. Niekka Pentti vv (allekirjoitti valtuustoseminaarissa samana päivänä)

LIITE:

Aihe: SOS - Nyt on apu tarpeen - SOS

Arvoisa viestin vastaanottaja!

Kuusi henkisen ystäväperheemme omakotitalo paloi
sunnuntaiyönä 16.9.2007 korjauskevottamaksi
irtaimistoineen kaikkineen.

Paikallisuutiset kirjoittaa 19.9.2007:

TALO PALOI HEISKASSA

Varhain sunnuntaiaamusta Heiskan kylällä
Toivakassa paloi vuonna 1986 rakennettu
140 neliön omakotitalo korjauskelvottomaksi.
Talon asukkaat olivat kesämökillä ja
naapuri havaitsi palon. Pitkälle päivää
jatkuneissa sammutustöissä oli mukana
Toivakan yksikön lisäksi
Lievestuoreen ja Vaajakosken sammuttajia.
Mitään syytä palolle ei ole vielä löytynyt,
poliisin tekninen tutkimus on käynnissä.

Myös Keskisuomalainen uutisoi

palosta ma 17.9.2007 sivulla 9

TULI TUHOSI OMAKOTITALON TOIVAKASSA

Tuli tuhosi puurakenteisen omakotitalon
Toivakassa Lampilantiellä sunnuntain vastaisena yönä.
Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja,
sillä talossa asuva perhe oli
viettämässä viikonloppua kesämökillään.
Noin sadan metrin päässä asuvat naapurit
havaitsivat palon aamuyöllä vähän kolmen jälkeen.
Palokunnan tullessa paikalle talo oli ilmiliekeisssä.
Välikatto ehti romahtaa lähes täysin.
Rakennuksen rungostakin jäi pystyyn vain osa.
Palokunta sai palon rajattua niin,
ettei se uhannut naapurustoa.
Myös talon autotalli säästyi liekeiltä.
Jälkisammutustyöt jatkuivat sunnuntaihin aamupäivään asti.
Noin sadan neliön talo oli rakennettu vuonna 1986.
Palon syttymissyytä tutkitaan.

+++

Sain eilen perheen isältä tiedon tapahtuneesta
ja tänään kävimme heidän luonaan.
He asuvat tällä hetkellä kesämökillään.
Tulipalossa tuhoutui KAIKKI heidän
henkilökohtainen omaisuutensa.
Viidelle perheenjäsenelle
-isä, äiti, pojat syntyneet -83 ja -96 sekä
tyttö syntynyt -91 -
jäi käytännössä vain päällä olleet vaatteet,
kun kaikki muu tuhoutui rajussa tulipalossa.
Perheen vuonna 1986 syntynyt opiskelijatyttö
oli ainoa, jolla osa vaatteista ja omaisuudesta
oli opiskelija-asunnossa.
Vakuutukset eivät tule kattamaan läheskään
kaikkia vahinkoja, joten perhe on joutunut todella
ikävään ja hankalaan tilanteeseen.
Ehdotin heille, että heidän luvallaan
saan lähettää tämän sähköpostin, jossa esitän niitä tarpeita,
joita on syntynyt tällaisen äkillisen onnettomuuden johdosta.
Onneksi kesämökki on talviasuttava, mutta siellä ei kuitenkaan ole normaaliin
ympärivuotiseen elämiseen tarvittavaa kalustoa ja henkilökohtaisia varusteita.

Kirjasin sellaisia tarpeita, jotka ovat nyt akuutteja:
- pyykinpesukone
- pakastin
- kirjoituspöytiä
- vaatekaappeja
- vuodevaatteita
- lukion koulutarvikkeita - sanakirjoja ruotsi, englanti, espanja ja saksa
ensimmäisen luokan käytettyjä koulukirjoja, pitkä matematiikka, lyhyt ruotsi,
pitkän matematiikan laskin (voi ostaa)
- sänkyjä
- verhoja
- lakanoita
- päiväpeittoja
- pyyhkeitä
- pöytiä
- leivänpaahdin
- käytetty piano (soittoharrastus) ostettavaksi
- luistimia
- kenkiä naisten koot 40 ja 37-39, miesten koot 42-43
- talvikenkiä naisten koot 40 ja 37-38, miesten koot 42-43
- suksia
- monoja naisten koot 40 ja 37-38, miesten koot 42-43
- vaatteita naisten koot 34-36 XS tai S, 38-40 M tai L miesten koot L ja XL
- talvivaatteita
- miesten kauluspaitoja nro 42
- kravatteja
- ulkovarasto(t)
- polkupyöriä
- TÄMÄ ON HENKILÖKOHTAINEN EHDOTUKSENI:
taloudellinen tuki tai lahjakortii, jolla voi ostaa jotakin tarpeellista
tukitili on selvityksessä.
Vastaus edelliseen:
Sain avattua tukitilin SPR:n kautta:
Jämsenin perheen keräyksessä käytetään SPR:n Keski-Suomen piirin keräystiliä.
Tilin numero on Nordea 158130-25477,
ja Etelä-Suomen lääninhallituksen luvan numero on OKU 1816A/12.12.2006.
Rahalahjoituksissa on tärkeä laittaa tiedonantojakohtaan "Jämsen".

Toivon, että jos sinulla on mahdollista auttaa tässä tilanteessa
ja sinulla on luettelossa mainittuja tarvikkeita,
niin otat yhteyttä minuun ja sitten pyrin järjestämään täsmäavun heille.

Avustusterveisin

Juhani Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
http://www.jkl.fi/
0407573537
sähköposti:
juhani.starczewski@elisanet.fi
juhani.starczewski@jkl.fi
kotisivu:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/
Jeremia 29:7
http://www.credo.fi/raamattu/1933/Jer.29.html

Päivitystä:

Moni on kysynyt, mitä tulipalossa kotinsa menettäneelle perheelle nyt kuuluu.
Tässäpä päivitystä tilanteeseen. Palostahan on tänään kulunut neljä viikkoa.
Perhe on saanut tukea/tai on saamassa vielä tukea monilta tahoilta.
Ensimmäisten tukijoitten joukossa olivat mm. SPR, monet yksityiset kansalaiset,
Toivakan Helluntaiseurakunta, Jyväskylän Katulähetyksen Jokapäiväinen leipä, Pelastusarmeija, Korpilahden helluntaiseurakunnan kirpputori, Jyväskylän lähetyskerho,
Toinin tori Äänekoski, Jyväskylän Lyseon lukio, Mobile...
Myöskin Toivakan kunta (ks. uutinen alempana) ja seurakunta ovat myöntäneet avustuksen perheelle.
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/ 
http://www.redcross.fi/
Tapahtuma on saanut myös sen aikaan, että yhteiskunnan viralliset pelastusjärjestelmät viranomaisineen, ovat tarkistaneet menettelytapojaan ja käytänteitään.
Tiedonkulkuhan on ensiarvoisen tärkeää eri tahojen välillä, jotta täsmäapu tavoittaa välittömästi tarvitsijansa.
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/sivu.php?toimintaohjeet
Myöskin tulipalo on saanut aikaan harvinaisen laajan nettikeskustelun,
johon tähän mennessä on osallistunut 6260 kävijää:
Tuli tuhosi kodin Kirjoittanut: Keskisuomalainen: 27.9.2007 klo 06.34
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=110&conference=1500000000000128&posting=22000000029385743 

+++

Keskisuomalainen perjantai 12.10.2007

Mistä on kysymys?

POLIISI AUTTAA HENKISEN ENSIAVUN SAANNISSA

Jyväskylä

Piia Koivisto

Onnettomuuden kohdatessa ihminen tarvitsee usein myös henkistä ensiapua ja tukea. Järkyttyneessä mielentilassa avun hakeminen on kuitenkin vaikeata. Tämä kävi ilmi muun muassa pari viikkoa sitten, kun toivakkalaisen perheen koti tuhoutui tulipalossa.
Pitääkö apua osata hakea itse, vai kuuluuko viranomaisten neuvoa asiassa, komisario Pekka Aho Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitokselta?
- Yksittäistapauksia emme kommentoi julkisesti, mutta kyllä viranomaisten kuuluu auttaa avun saannissa. Käytännössä se tarkoittaa neuvontaa tai avun järjestämistä paikan päälle. Tehtävän hoitaa yleensä poliisi, sillä partio on paikalla monissa eri tilanteissa. Toki myös muut viranomaiset voivat neuvoa. Jyväskylän kihlakunnan alueella ensisijainen yhteistyötaho näissä asioissa on Kriisikeskus Mobile.
Kuka ottaa yhteyttä Mobileen, poliisi va avuntarvitsija itse?
- Sekä että. Aina ennen kuin poliisi ottaa yhteyttä Mobileen, kysytään siihen asianomaisen luoa. Poliisi voi myös antaa kirjallista materiaalia, jossa on tietoa Mobilen toiminnasta ja yhteystiedot. Ihminen voi sitten ottaa itse yhteyttä, kun hänestä siltä tuntuu.
Onko Mobilen lisäksi muita yhteistyötahoja?
- Kyllä, seurakuntien työntekijät antavat usein tukea kriisitilanteissa. Välillä tarvitaan myös terveydenhuoltohenkilöstön apua. Näissä tilanteissa ihmistä ei jätetä yksin, vaan paikalle järjestetään aina apua.

+++++++++++++++++++++++++++++

HYVÄÄ MIELTÄ MUSIIKIN KAUTTA!

Toivakan koululaiset ja musiikinharrastajat järjestävät KONSERTIN
syysloman jälkeisenä tiistaina 23.10. klo 18 Koulukeskuksen auditoriossa.
Ohjelmassa alkuosassa on koululaisten soitto- ja lauluesityksiä sekä taustanauhojen että bändin kera.
Esiintyjiä on kaikenikäisiä, sillä väliajan jälkeen esiintyy mm. Toivakan Puhallinorkesteri.
Koululaisten esityskappaleina kuullaan mm. Sininen ja valkoinen, Täältä tulee Risto Räppääjää, Pidä huolta, Pikkuveli, Todella kaunis, Tuulet puhaltaa ym.
Konserttiin on vapaa pääsy ja väliajalla on kahvitarjoilu.
Konsertissa kerätään kolehti, joka menee SPR:n kautta Jämsénin perheen tueksi.
Auditorioon mahtuu n.130 kuuntelijaa, joten tulemalla ajoissa varaat itsellesi hyvän istumapaikan.
Lämpimästi tervetuloa konserttiin kuuntelemaan iloisia, kauniita ja koskettavia kaikenikäisten musiikkiesityksiä!
SPR:n Keski-Suomen piirin keräystilin senhetkinen tuotto Jämsénin perheen hyväksi luovutetaan myös tilaisuudessa.

Tilin numero on Nordea 158130-25477, 
ja Etelä-Suomen lääninhallituksen luvan numero on OKU 1816A/12.12.2006.
Rahalahjoituksissa on tärkeä laittaa tiedonantojakohtaan "Jämsen".
Voitte levittää tietoa, vielä ehtii mukaan!

Tarkemmat tiedustelut:
koulun musiikinopettaja Tiina Asikainen, 050 – 303 3828

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/toivakka-auttaa-kotinsa-menettäneitä(13838).ece

Keskisuomalainen
keskiviikkona
3.10.2007
sivu 6

Avustusta kotinsa menettäneille

Toivakka:
 Toivakan kunnan-
hallitus päätti tiistaina myöntää
kotinsa tulipalossa menettä-
neelle perheelle 1000 euron
avustuksen.
Avustuksen maksatus hoide-
taan kunnan sosiaalitoimen
kautta.
Toivakkalaisen kuusihenki-
sen perheen koti tuhoutui
täysin noin kolme viikkoa
sitten sattuneessa tulipalossa.
Tulipalossa tuhoutui paitsi
perheen kotitalo, myös koko
irtaimisto eli vaatteet, huoneka-
lut ja kodinkoneet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPR auttaa - auta sinäkin!
http://www.redcross.fi/ensiapu
Pyydä SPR:stä tai hae toimipisteestä
luottokortin kokoista esitettä:
http://www.redcross.fi/fi_FI/etusivu/
Punainen Risti
OSAA AUTTAA!
JOS JOTAKIN SATTUU
Suomeksi ja ruotsiksi samassa esitteessä!
Liityin SPR:n Kuokkalan osastoon 4.10.2007, koska haluan tukea tuollaista toimintaa,
joka välittömästi toimii, kun han vain saa tiedon avuntarpeesta.

Liityin 4.10.2007
SPR:n Kuokkalan osastoon! 

-
SPR auttaa
auta sinäkin!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arvoisa vastaanottaja!

Kiitän Sinua rukous- ja kaikesta muustakin tuesta Jämsenien asiassa!
Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.
Yhteistyössä on voimaa!
Sananlaskut:
Hankkeet sortuvat,
missä neuvonpito puuttuu;
mutta ne toteutuvat,
missä on runsaasti neuvonantajia.

Yhteistyö- ja auttamisterveisin

Juhani Starczewski

+++

Keskisuomalainen torstaina 27.9.2007

Tuli tuhosi kodin

http://www3.keskisuomalainen.net/servlet/page?_pageid=67&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&file=sahkeuutiset/5402874.html 

Sivu 2

Teksti kuvan yläpuolella:

TULIPALO: Kodista jäi jäljelle vain kasa tuhkaa

KUVA: JANNE NOUSIAINEN

Teksti kuvan alla:

Jämsénien elämä romuttui yhdessä yössä, kun raju tulipalo tuhosi kuusihenkisen perheen kodin vajaa kaksi viikkoa sitten. Toivakassa Heiskan kylässä sijainneesta puutalosta on jäljellä vain nokiset rauniot.
Hiiltyneiden huonekalujen keskeltä perhe onnistui pelastamaan vain muutamia tavaroita, kuten valokuva-albumeita, kenkiä ja Miia-tyttären säästöt, jotka hän oli säilönyt lasipurkkiin.
Perheen äidille Kaija Jämsénille kodin menetys ei ollut ensimmäinen. Salama poltti hänen lapsuudenkotinsa yläkerran vuonna 1973.
- Nyt pitää lähteä taas nollasta, Kaija Jämsén miettii.
Palon jälkeen Kaija ja Hannu Jämsén sekä perheen lapset Mika, 24, Miia, 15, ja Matias, 10, ovat asuneet perheen kesämökillä. Minnalla, 21, on lisäksi opiskelija-asunto Jyväskylässä.
Koko omaisuuden menettäminen on aiheuttanut perheelle monia käytännön ongelmia, sillä liekeissä tuhoutuivat muun muassa pankkikortit ja vaatteet. Jämsénit ihmettelevätkin, miksi kriisiavun saaminen on ollut järkyttävässä tilanteessa niin hankalaa.
- Olin tapahtuneen jälkeen ihan shokissa. Emme saaneet apua oikein mistään, Kaija Jämsén sanoo.
Vasta yhteydenotto perhetuttuihin laittoi pyörät pyörimään. Perheen ystäviin kuuluva Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Juhani Starczewski (kd.) teki maanantaina aloitteen avun saannin parantamiseksi katastrofin aikana ja sen jälkeen.

Sivu 9

Kuvateksti:

Jämsénin kuusihenkisen perheen omakotitalotuhoutui tulipalossa vajaa kaksi viikkoa sitten.
Mika (takana vas.), Hannu, Miia, Minna, Matias ja Kaija Jämsén vierailivat kotinsa raunioilla tiistaina.

KUVA: JANNE NOUSIAINEN

Raunioilta takaisin lähtöruutuun

ONNETTOMUUDET: Jämsénit menettivät kotinsa rajussa tulipalossa vajaa kaksi viikkoa sitten.

Nyt perhe yrittää saada uudelleen otteen arjesta.

TOIVAKKA
Mari Fisk

Sunnuntain vastaisena yönä 16. syyskuuta Hannu Jämsén heräsi perheen
kesämökillä puhelinsoittoon. Keski-Suomen aluehälytyskeskus ilmoitti,
että Jämsénin kuusihenkisen perheen talossa Heiskan kylällä Toivakassa
on syttynyt tulipalo.
-·Kysyivät, onko joku talossa. Ensin hätäännyin. Minun piti tarkistaa,
että ovathan kaikki mökillä, Hannu Jämsén muistelee.
Paloa edeltävänä iltana Hannu Jämsén sekä perheen pojat Mika, 24, ja
Matias, 10, olivat käväisseet kotona saunomassa sählytreenien
jälkeen. He päättivät kuitenkin palata takaisin mökille, olivathan
siellä myös perheen äiti Kaija Jämsén sekä Minna, 21, ja Miia, 15.
Kun Hannu Jämsén lopetti puhelun ja kertoi perheelleen mitä oli
tapahtunut, Kaija Jämsén muistaa sanoneensa:
-·Se meni siinä. Mitään ei ole tehtävissä.
Hannu Jämsén hyppäsi autoon ja lähti ajamaan palopaikkaa kohti. Hän näki
mustan savupatsaan jo muutaman kilometrin päähän.
Miehen ajaessa pihaan puutalo oli ilmiliekeissä, ja paikalla oli
pelastuslaitoksen yksiköitä Toivakasta, Joutsasta, Lievestuoreelta ja
Vaajakoskelta.
Perheen vuonna 1986 akentama talo tuhoutui korjauskelvottomaksi.
Liekit nielivät perheen kaikki huonekalut, vaatteet ja kodinkoneet.
Jäljelle jäivät vain ne vaatteet, jotka heillä oli yllään.
Vakuutus ei tule korvaamaan läheskään kaikkia palosta aiheutuneita vahinkoja.
Talo oli alivakuutettu, Kaija Jämsen suree.

Kukaan ei tarjonnut apua

Jämsénit eivät tienneet, mistä he voisivat saada apua kriisin ensimetreillä.
Kukaan ei osannut neuvoa heitä eteenpäin.
-·Palomiehet lähtivät seuraavana päivänä. Olin edelleen ihan shokissa.
Monet ihmiset ajoivat ohi ja kävivät katsomassa palopaikkaa, mutta
kukaan ei pysähtynyt ja tullut kysymään, tarvitsemmeko apua. Yhdeltä
poliisilta pyysin, että antaisi vaikka paperille listan, mitä nyt pitää
tehdä. Ei hän reagoinut siihen oikein mitenkään, Kaija Jämsén kertoo.
-·Ihmiset eivät ehkä ymmärtäneet, että tuho oli näin laaja. Tai ehkä he
eivät uskaltaneet tarjota apuaan. Ajattelivat, että varmaan moni muu
auttaa jo, Minna Jämsén miettii.
Vasta tämän viikon alussa ihmiset heräsivät perheen avun tarpeeseen.
Muun muassa Toivakan seurakunta, SPR ja yksityiset ihmiset
ovat tukeneet perhettä.
Perheen isällä on vielä yllään sama verkkapuku, johon
hän pukeutui paloyönä mökiltä lähtiessään.
-·Ensimmäisenä taisin mennä pankkiin kysymään, miten nyt saan rahaa,
kun pankkikortit ja pankkikirjat paloivat, Kaija Jämsén muistelee.
Palon jälkeen perhe kävi talon raunioilla tutkimassa, mitä palosta
pelastui. Saalis jäi laihaksi: pari valokuva-albumia, Miia Jämsénin
lasipurkkiin säilömät säästöt sekä muutama pari kenkiä.
-·Mutta olemme kaikki edelleen elossa. Jos olisi käynyt toisin, emme
varmasti tietäisi, mitä tehdä, Hannu Jämsén sanoo hiljaa.
Haluamme sittää lämpimät kiitoksemme Juhani ja Terttu Starczewskille
sekä kaikille muille, jotka ovat meitä nyt auttaneet.

Paluu arkeen hankalaa

Onnettomuuden jälkeen Jämsénit ovat asuneet kesämökillään Jyväskylän 
maalaiskunnassa.
Heidän onnekseen mökillä on sähkölämmitys,
joten siellä pystyy tarvittaessa asumaan pakkasillakin.
Vanhemmat ovat palon jälkeen olleet sairaslomalla työpaikoiltaan. Myös
lapset ottivat kouluistaan omaa lomaa, paitsi Miia, jolla oli juuri
onnettomuuden aikaan menossa koeviikko Jyväskylän Lyseon lukiossa.
Nyt perhe yrittää saada otteen tavallisesta elämästä. Kaija ja Hannu
Jämsén palaavat takaisin töihin maanantaina, ja Matiaskin aloittaa
jälleen koulun. Jyväskylän ammattiopistossa kaksoistutkintoa
lukevalla Minnalla alkoivat ylioppilaskokeet viime viikon keskiviikkona
matematiikan kirjoituksilla.
-·En nukkunut ennen koetta yhtään, enkä pystynyt keskittymään.
En tiedä sitten, miten se meni, Minna Jämsén miettii.
-·Ei tässä paljon tulevaa mietitä, eletään vain tätä päivää, hän sanoo.
Poliisin tutkii edelleen syttymissyytä.

ONNETTOMUUS: TUKEA JÄMSÉNIN PERHEELLE

-Jämsénin perheeltä puuttuu edelleen monia jokapäiväisessä elämässä
tarpeellisia tarvikkeita aina vaatteista ja huonekaluista lähtien.
- Perheelle on avattu tukitili lahjoituksia varten. Lahjoitukset kerätään
SPR:n Keski-Suomen piirin keräystilille, josta ne ohjataan edelleen
Jämsénin perheelle.
- Tilin numero on Nordea 158130-25477. Viesti- tai tiedonantokohtaan on
tärkeää kirjoittaa "Jämsén".

KRIISAVUN ANTAMISTA HALUTAAN PARANTAA

Jyväskylä Mari Frisk

Jyväskylän kauppunginvaltuutettu Juhani Starczewski (kd.) teki maanantaina aloitteen avun saannin parantamiseksi katastrofin aikana ja sen jälkeen.
Starczewski vaatii, katastrofin kohteeksi joutuneiden ja heidän omaistensa auttamiseksi laaditaan selkeä toimintamalli, joka mahdollistaa tarvittavan täsmäavun antamisen heti tapahtuneen jälkeen. Yksi konkreettinen apuväline olisi kirjallinen tiedote, josta kriisin kohteeksi joutunut saa käytännön ohjeita elämäntilanteen helpottamiseksi.
- Tärkeää olisi myös, että ihmisille ohjataan joku tuki-ihminen kriisivaiheessa, Starczewski lisää.
Tulipalossa kotinsa menettäneen Jämsénin perheen henkilökohtaisesti tunteva Starczewski sanoo yllättyneensä siitä, kuinka lamaannuttava onnettomuuden jälkeinen aika on ollut. Perhe pitää palon jälkeisinä hetkinä saamaansa kriisiapua puutteelisena.
Kun ihminen on kriisissä ja shokkitilassa, hän tarvitsee apua heti, Starczewski painottaa.
Aloitteen allekirjoitti 47 kaupunginvaltuutettua.

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Juhani Starczewski [mailto:juhani.starczewski@elisanet.fi]
Lähetetty: 24. syyskuuta 2007 23:54
Vastaanottaja: mvaatain@yfi.jyu.fi; kirsti.turunen@elisanet.fi;
jorma.ahola@jkl.fi; eija.toiviainen@luukku.com; tuviskar@cc.jyu.fi;
raimo.sopo@luukku.com; KD+JKL-Arvaja Erkki; KD+JKL-Visakorpi Marika;
vkesk-Karjula Kati; vkesk-Timlin Matti; vkesk-Selin Pirkko;
vkesk-Paloniemi Aila; vkesk-Sorri Katja; vkesk-Juusela Jukka;
vkesk-Karjalainen Kerkko; vkesk-Kettunen Sami; vkok-Lajunen Heimo;
vkok-Fredrikson Timo; vkok-Fredrikson Erkki; vkok-Vielma Ahti;
vkok-Kontio Marja-Liisa; vkok-Saraste-Kautto Anita; vkok-Pulli Terhi;
vkok-Savolin Reijo; vsdp-Melville Tony; vsdp-Yksjärvi Leena;
vsdp-Hirvensalo Mirja; vsdp-Olin Kalevi; vsdp-Närhi Pentti;
vsdp-Louhivuori Jukka; vsdp-Koskinen Veijo; vsdp-Illman Hilkka;
vsdp-Huovinen Susanna; vsdp-Hjelt Juha; vsdp-Leppänen Lea; vsdp-Suomi
Kimmo; vskp-Toikkanen Petri; vvihr-Ammondt Jukka; vvihr-Lindström Tuija;
vvihr-Kaijaluoto Kaija-Leena; vvihr-Mäkinen Tuija; vvihr-Autere Anna
Aihe: Sydämelliset kiitokseni:

Hei kollegat!

Sydämelliset kiitokseni, kun tulitte mukaan valtuustoaloitteeseeni.
Olen laittanut siitä tiedon "verkostooni" laaaajasti! :)
Toivakan seurakunta,
http://www.lapuanhiippakunta.fi/fi/saarna28107/
SPR ja lukemattomat yksityiset ovat
lahjoittaneet monenlaista tarviketta,
vaatetta, rahaa keräystilille jne...
Sain avattua tukitilin SPR:n kautta:
Jämsenin perheen keräyksessä käytetään SPR:n Keski-Suomen piirin keräystiliä.
Tilin numero on Nordea 158130-25477,
ja Etelä-Suomen lääninhallituksen luvan numero on OKU 1816A/12.12.2006.
Rahalahjoituksissa on tärkeä laittaa tiedonantojakohtaan "Jämsen".

Voitte levittää tietoa!

Tein tänään seuraavan valtuustoaloitteen:

VALTUUSTOALOITE MAANANTAINA 24.9.2007

AVUN JA TUEN SAANTI KATASTROFIN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Kun yksilöihminen, perhe, yhteisö tms. joutuu äkilliseen onnettomuuteen, tulipaloon, väkivallan tai muun esimerkiksi (suur)katastrofin kohteeksi, tilanne aiheuttaa kohteeksi joutuneille normaalista elämäntilanteesta poikkeavan elämäntilanteen, jossa ihmisen toimintakyky voi lamaantua tai jopa loppua monella tavalla. Yhteiskunnassamme on olemassa monia niin virallisia kuin vapaaehtoistahoja mm. SPR, seurakunnat jne., jotka voivat ja pystyvät auttamaan, jos ja kun tiedetään, mitä apua tarvitaan ja mikä on onnettomuuden kohteeksi joutuneen/joutuneiden tilanne. Aina eivät tarpeet ja apu (heti) kohtaa niin kuin pitäisi. Aloite onkin, että tehdään selkeä toimintamalli, jonka voi myös kirjallisesti - SOS-TIEDOTE - antaa katastrofin kohteeksi joutuneelle ja heidän omaisilleen, miten toimitaan katastrofin kohdatessa. Tällaisen ensihätätiedotteen voivat jakaa m.. Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksiköt. Suulliset ohjeet menevät shokissa olevilta ihmisiltä ohi korvien, mutta jossakin vaiheessa tiedote auttaisi. Myöskin viranomaistahojen olisi hyvä koota jonkinlainen toimintamalli, jotta kukaan avuntarvitsija ei jäisi avun ulkopuolelle, vaan saisi täsmäavun heti katastrofin aikana ja sen jälkeen, eikä kukaan jäisi yksin vaikeuksiensa kanssa. Myöskin tiedotusta ja koulutusta esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa jne. olisi hyvä järjestää jo etukäteen, jotta kansalaiset voisivat jo ennalta saada tiedon, miten toimitaan katastrofitilanteissa ja miten ja mitä apua on olemassa ja voi saada. Ks. liite

Jyväskylässä 24.9.2007

1. Juhani Starczewski

Liitteenä on sama sähköposti, jonka saitte!

Aloitteeni allekirjoittajat:
vv = varavaltuutettu

http://www3.jkl.fi/hallinto/valtuusto/valtuusto.shtml

2. Ahola Jorma vv (poissa Ruoppila Ahti)
 3. Ammondt Jukka
 4. Arvaja Erkki
 5. Autere Anna
 6. Fredrikson Erkki
 7. Fredrikson Timo
 8. Hirvensalo Mirja
 9. Hjelt Juha
10. Holma Sakari
11. Huovinen Susanna
12. Juusela Jukka
13. Kaijaluoto Kaija-Leena
14. Karjalainen Kerkko
15. Karjula Kati
16. Kettunen Sami
17. Kontio Marja-Liisa
18. Koskinen Veijo
19. Lajunen Heimo
20. Leppänen Lea
21. Lindström Tuija Elina
22. Louhivuori Jukka
23. Matilainen Juhani
24. Melville Tony
25. Mäkinen Tuija
26. Nissinen Eino vv (poissa Neittaanmäki Petri)
27. Närhi Pentti
28. Olin Kalevi
29. Paloniemi Aila
30. Pulli Terhi
31. Saraste-Kautto Anita
32. Savolin Reijo
33. Selin Pirkko
34. Sopo Raimo vv (poissa Utunen Heini)
35. Sorri Katja
36. Suomi Kimmo
37. Timlin Matti
38. Toikkanen Petri
39. Toiviainen Eija vv (poissa Hiltunen Ari)
40. Turunen Kirsti vv (poissa Illman Hilkka)
41. Tuupainen Kauko
42. Vielma Ahti
43. Visakorpi Marika
44. Viskari Tuomas vv (poissa Rönnberg Risto)
45. Väätäinen Markki vv (poissa Laitinen Reijo)
46. Yksjärvi Leena
47. Illman Hilkka(allekirjoitti valtuustoseminaarissa samana päivänä)
48. Niekka Pentti vv (allekirjoitti valtuustoseminaarissa samana päivänä)

Aloitettani eivät allekirjoittaneet:

 1. Blom Jari
 2. Glad Hannu
 3. Haapasalo Jaana
 4. Haapsalo Kaija
 5. Kurittu Lassi vv (poissa Matti Kangas)
 6. Pernu Ilkka
 7. Salokorpi Esa
 8. Selin Jaakko
 9. Tynjä Riitta
10. Vauhkonen Jouni
11. Virkkunen Henna
12. Väliniemi Tuulikki
13. Yksjärvi Kari

+++++++++++++++++++++

LIITE:

Aihe: SOS - Nyt on apu tarpeen - SOS

Arvoisa viestin vastaanottaja!

Kuusi henkisen ystäväperheemme omakotitalo paloi
sunnuntaiyönä 16.9.2007 korjauskevottamaksi
irtaimistoineen kaikkineen.

Paikallisuutiset kirjoittaa 19.9.2007:

TALO PALOI HEISKASSA

Varhain sunnuntaiaamusta Heiskan kylällä
Toivakassa paloi vuonna 1986 rakennettu
140 neliön omakotitalo korjauskelvottomaksi.
Talon asukkaat olivat kesämökillä ja
naapuri havaitsi palon. Pitkälle päivää
jatkuneissa sammutustöissä oli mukana
Toivakan yksikön lisäksi
Lievestuoreen ja Vaajakosken sammuttajia.
Mitään syytä palolle ei ole vielä löytynyt,
poliisin tekninen tutkimus on käynnissä.

Myös Keskisuomalainen uutisoi

palosta ma 17.9.2007 sivulla 9

TULI TUHOSI OMAKOTITALON TOIVAKASSA

Tuli tuhosi puurakenteisen omakotitalon
Toivakassa Lampilantiellä sunnuntain vastaisena yönä.
Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja,
sillä talossa asuva perhe oli
viettämässä viikonloppua kesämökillään.
Noin sadan metrin päässä asuvat naapurit
havaitsivat palon aamuyöllä vähän kolmen jälkeen.
Palokunnan tullessa paikalle talo oli ilmiliekeisssä.
Välikatto ehti romahtaa lähes täysin.
Rakennuksen rungostakin jäi pystyyn vain osa.
Palokunta sai palon rajattua niin,
ettei se uhannut naapurustoa.
Myös talon autotalli säästyi liekeiltä.
Jälkisammutustyöt jatkuivat sunnuntaihin aamupäivään asti.
Noin sadan neliön talo oli rakennettu vuonna 1986.
Palon syttymissyytä tutkitaan.

+++

Sain eilen perheen isältä tiedon tapahtuneesta
ja tänään kävimme heidän luonaan.
He asuvat tällä hetkellä kesämökillään.
Tulipalossa tuhoutui KAIKKI heidän
henkilökohtainen omaisuutensa.
Viidelle perheenjäsenelle
-isä, äiti, pojat syntyneet -83 ja -96 sekä
tyttö syntynyt -91 -
jäi käytännössä vain päällä olleet vaatteet,
kun kaikki muu tuhoutui rajussa tulipalossa.
Perheen vuonna 1986 syntynyt opiskelijatyttö
oli ainoa, jolla osa vaatteista ja omaisuudesta
oli opiskelija-asunnossa.
Vakuutukset eivät tule kattamaan läheskään
kaikkia vahinkoja, joten perhe on joutunut todella
ikävään ja hankalaan tilanteeseen.
Ehdotin heille, että heidän luvallaan
saan lähettää tämän sähköpostin, jossa esitän niitä tarpeita,
joita on syntynyt tällaisen äkillisen
onnettomuuden johdosta.
Onneksi kesämökki on talviasuttava,
mutta siellä ei kuitenkaan ole normaaliin
ympärivuotiseen elämiseen tarvittavaa
kalustoa ja henkilökohtaisia varusteita.

Kirjasin sellaisia tarpeita, jotka ovat nyt akuutteja:
- pyykinpesukone
- pakastin
- kirjoituspöytiä
- vaatekaappeja
- vuodevaatteita
- lukion koulutarvikkeita - sanakirjoja ruotsi, englanti, espanja ja saksa
ensimmäisen luokan käytettyjä koulukirjoja, pitkä matematiikka, lyhyt ruotsi,
pitkän matematiikan laskin (voi ostaa)
- sänkyjä
- verhoja
- lakanoita
- päiväpeittoja
- pyyhkeitä
- pöytiä
- leivänpaahdin
- käytetty piano (soittoharrastus) ostettavaksi
- luistimia
- kenkiä naisten koot 40 ja 37-39, miesten koot 42-43
- talvikenkiä naisten koot 40 ja 37-38, miesten koot 42-43
- suksia
- monoja naisten koot 40 ja 37-38, miesten koot 42-43
- vaatteita naisten koot 34-36 XS tai S, 38-40 M tai L miesten koot L ja XL
- talvivaatteita
- miesten kauluspaitoja nro 42
- kravatteja
- ulkovarasto(t)
- polkupyöriä
- TÄMÄ ON HENKILÖKOHTAINEN EHDOTUKSENI:
taloudellinen tuki tai lahjakortii, jolla voi ostaa jotakin tarpeellista
tukitili on selvityksessä
.

Toivon, että jos sinulla on mahdollista auttaa tässä tilanteessa
ja sinulla on luettelossa mainittuja tarvikkeita,
niin otat yhteyttä minuun ja sitten pyrin järjestämään täsmäavun heille.

Avustusterveisin

Juhani Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
http://www.jkl.fi/
0407573537
sähköposti:
juhani.starczewski@elisanet.fi
juhani.starczewski@jkl.fi
kotisivu:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/
Jeremia 29:7
http://www.credo.fi/raamattu/1933/Jer.29.html 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille