Keren Kajemet Finland ry

Puunistutusvetoomus solidaarisuuden osoituksena Israelille!

Pushke eli Sininen Lipas

http://www.kkl.fi/ 

 Keren Kajemet Finland ry:n säännöt

§ 1       Yhdistyksen nimenä on Keren Kajemet Finland ry. Yhdistys kuuluu 
maailmanlaajuiseen keskusjärjestöön, Keren Kajemet LeIsrael – 
Juutalainen Kansallisrahasto, joka perustettiin vuonna 1901. Keren 
Kajemet Finland ry:n kotipaikka on Helsinki.

§ 2       Yhdistyksen tarkoituksena on Israelin ekologisen kehittämisen 
edistäminen sekä huomion kiinnittäminen alueen kokonaisvaltaiseen 
ekologiseen tasapainoon. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys istuttaa 
puita metsiin, rakentaa virkistysalueita luontoon sekä kehittää 
vedenkeruujärjestelmiä aavikkoalueiden viheriöimiseksi. Yhdistys tukee 
näitä hankkeita mahdollisuuksiensa mukaan myös taloudellisesti.

§ 3       Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja, järjestää erilaisia maksullisia tilaisuuksia sekä iloon ja 
suruun liittyviä muistamistapahtumia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole 
voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan 
osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua 
luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

§ 4       Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka tukee § 2 mainittuja 
yhdistyksen tavoitteita. Jäseneksi tulon hyväksyy kuitenkin hallitus.

§ 5       Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 
5-7 jäsentä. Hallitus valitaan kaksivuotiskaudeksi. Hallitus valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahaston-
hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus 
on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja 
rahastonhoitajalla, kaksi yhdessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni.     

§ 6       Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimikausi on kahden 
vuosikokouksen välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta

§ 7       Vuosikokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä, päättää 
seuraavista asioista:

            a)      valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin
b)        valitsee kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
c)        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
d)         esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
e)         päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle
f)          valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi sekä vuosittain yksi 
tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
g)         jäsenmaksun määrääminen
h)        muut hallituksen sille esittämät asiat

§ 8                   Kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on kutsuttava 
koolle jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 
viisi jäsentä kirjallisesti sitä hallitukselta pyytää.

§ 9                   Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää 2/3 yhdistyksen 
kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkaminen vaatii ¾ 
enemmistön.

§ 10                Muissa asioissa ratkaisee avoimen äänestyksen äänten enemmistö, 
ellei suljettua äänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

§ 11                Yhdistystä purettaessa varat ja muu omaisuus lankeaa Keren 
Kayemeth LeIsrael – The Jewish National Fund’in käytettäväksi sen 
Jerusalemin toimiston kautta § 2 mainittuun tarkoitukseen.  

 

.....................................................................................................................................................................................................................

Ei lasten leikkiä -näyttely
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Ei_lasten_leikkia-nayttely.htm

KKL:n Yhteispohjoismainen matka 14.-21.4.2013 Israeliin
Go Green Nordic Independence Day Mission

KKL:n toimintakertomus vuodelta 2012


Israelin 64. itsenäisyyspäivä - Yom Ha`atzmaut 64!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israelin_64._itsenaisyyspaiva.htm

Tule tukemaan ja onnittelemaan Israelia ja Keren Kayemeth LeiIsraelia!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israel_64v_KKL_110v.htm

Tule mukaan onnittelemaan 175-vuotiasta Jyväskylää puunistutuksin Israelin maahan!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Onnittele_Jyvaskyla_175!.htm

Keren Kajemet Finland ry säännöt:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_saannot.htm

Keren Kajemet Finland ry vuosikokous 6.3.2012:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL-vuosikokous_6.3.2012.htm

Aikaisemmat jutut KKL:sta:


Keren Kajemet Finland ry ajankohtaista
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry_9.12.2011.htm

Keren Kajemet Finland ry
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry.htm

Keren Kajemet Finland ry tiedote toukokuu 2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_tiedote_toukokuu_2011.htm

Keren Kajemet on ekologian asialla
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_16.2.2011.htm

Keren Kajemet eli juutalainen kansallisrahasto ja se on perustettu vuonna 1901
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_Juutalainen_kansallisrahasto.htm


Metsien ekologinen ja yhteiskunnallinen merkitys - Israelin metsissä tapahtuva hiilen eristäminen
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_metsien_merkitys.htm

.....................................................................................................................................................................................................................Laita sähköpostia Juhanille

Kotisivu