2017 10 08 12:00 Lampotila: 9 C Kosteus: 72 %

Minimi 4
Maksimi 19