JULKAISUT, HUHTIKUU 2016
PUBLICATIONS, APRIL 2016

Ari Nieminen


Artikkelit ja tutkimukset / Articles and research reports
 

Modernin yhteiskunnan kriisi ja uudet sosiaaliset liikkeet - länsiber­liiniläisestä luontaistuotekaupasta. Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketutkimusprojekti 4.5.1.6/1. Maa- metsätalousministeriö, Helsinki 1988.
 

Kaikki yrittävät? Pienyrittäjien lukumäärästä ja asemasta Suomessa 1980-luvulla. Moniste, 1989.
 

Elinkeinoelämän valtuuskunta. Vallan analyysia. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Moniste, 1990.
 

SAK:n läänin neuvottelukunnat muuttuvassa yhteiskunnassa. Selvitys läänin neuvottelukuntien toiminnasta vuosina 1979-1989. Moniste, 1991.
 

Länsieurooppalaisista työllisyysjärjestelmistä. Teoksessa: Kosonen Pekka (toim.) (1992): Euroopan integraatio, työmarkkinat ja hyvinvointivaltio. Gaudeamus, Helsinki.
 

Kansainvälisyys - haaste sosiologialle? Eli kolme teesiä yhteiskuntakä­sitteestä. Teok­sessa: Kosonen Pekka (toim.) (1993): Näkökulmia Eurooppaan ja integraatioon. Helsingin yliopiston oikeussosiologian julkaisuja No 7. Yliopistopaino, Helsinki.
 

Eurooppalaiseen yhteiskuntaan? Työmarkkinoiden integraatio. Lisensiaatintyö Helsingin yliopiston sosiologian laitokselle. Helsingin yliopisto, 1994 (moniste).
 

Työmarkkinajärjestelmien muotoutuminen Länsi-Euroopassa. Työpoliittinen aikakauskirja 38(1995):1, s. 15-26.
 

Towards a European Industrial Relations System? The Point of View of Equality. Teoksessa: Mayes G. David (ed.) (1995): The evolution of rules for a single European market. Proceedings from COST A7 workshop in Exeter, UK 8 to 11 September 1994. Part III. COST A7, social sciences. European Commission, Directorate-General Science, Research and Development, Brussels.
 

Korporatistinen regionalismi “alueiden Euroopan” osana? Työpoliittinen aikakauskirja 38(1995):4, s. 29-42.
 

EU Social Policy: From Equality of Outcome to Equality of Opportunity. Teoksessa: Alestalo, Matti & Kosonen, Pekka (toim.)  (1996): Welfare Systems and European Integration, s. 297-321. Proceedings from COST A7 Workshop in Tampere, Finland August 24-27, 1995. Series A:28, 1996. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere, Tampere.
 

Miten analysoida talouden ja yhteiskunnan rakennemuutosta? Teoksessa: Niemelä Heikki & Saari Juho & Salminen Kari (toim.) (1996): Sosiaalipolitiikan teoreettisia lähtökohtia. Sosiaalitaloudellinen näkökulma, s. 95-129. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 18. Kansaneläkelaitos, Helsinki.
 

Labour Market Regulation and Industrial Relations in Three Nordic Countries. Literature Survey on the Future of Work for the European Commission (DG V). Working paper 20 May 1997, moniste.
 

Petri Virtanen & Pertti Koistinen & Ari Nieminen: Technological and Economic Issues and Work Organisation in Three Nordic Countries. Literature Survey on the Future of Work. Consultant work for the European Commission (DG V). Working Paper 9 June 1997, moniste.
 

Pertti Koistinen & Ari Nieminen: Literature Survey on the Future of Work Consultant Work for the European Commission (DG V) the Future of Work — Social and Societal Issues. Manuscript 27th June 1997, moniste.
 

Kasvio, Antti & Nieminen, Ari (1998): Globalisaatio, työpaikkakilpailu ja Suomi — uuteen kansalliseen strategiaan? Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus. Työraportti 4/1998. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, julkaisu 168, Tampere.
 

Globaalista työpaikkakilpailusta puuttuu pelinsäännöt. Euroopparaportti 1998/4. Työelämän muutokset, s. 20-23. Tilastokeskus, Helsinki.
 

Kasvio, Antti & Nieminen, Ari (1999): Kilpailu työstä. Tutkimus globalisaatiosta, maailmanlaajuisesta työpaikkakilpailusta ja Suomen mahdollisuuksista. Tampere University Press, Tampere.
 

Kasvio, Antti & Nieminen, Ari (1999): Suomalainen työ maailmanlaajuisessa kilpailussa. IV luku teoksessa: Väyrynen, Raimo ym. (1999): Suomi avoimessa maailmassa. Globalisaatio ja sen vaikutukset, s. 111-149. Sitra 223. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Helsinki.
 

Finnish Employer Confederations — Streamlining Inner Organization and Regulating National Capitalism. Teoksessa: Jensen, Strøby Carsten (red.) (2000): Arbejdgivere i Norden. En sociologisk analyse af arbejdsgiverorganisering i Norge, Sverige, Finland og Danmark, s. 287-371. Nord 2000:25. Nordisk Ministerråd, København.  Text  as pdf file.
 

Towards a European Society? Integration and Regulation of Capitalism. Department of Sociology, Research Reports No. 245. Helsinki University Printing House, Helsinki 2005.  (pdf file) Cover  (pdf file)


Kohti sosiaalista yhteisöyrittäjyyttä. Sosiaalinen yritys alueellisessa verkostossa, s. 9-16. SOSVOIMA Julkaisu 2. SOSVOIMA-kehittämiskumppanuus 2007.


Dynamics of European Integration — What about Regional Level? Teoksessa: Langer, Josef (ed.) (2007): Euroregions – The Alps-Adriatic Context, s. 29-45. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.


Globalisaatio-osaaminen. Teoksessa: Kallioinen, Outi (toim.) (2007): Osaamispohjainen opetussuunnitelma Laureassa, s. 100-110. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B, 22. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa.


Kohti sosiaalista yhteisöyrittäjyyttä. Sosiaalinen yritys alueellisessa verkostossa. Teoksessa: Markkanen, Seija & Kohonen, Sanna-Maija & Nieminen, Ari (2007): Ohjatusti työhön – oppiminen, motivointi ja sosiaalinen yrittäjyys, s. 174-238. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B raportteja 34. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki.


Hokkanen, Joni & Kettunen, Aija & Nieminen, Ari: Esiselvitys sosiaalista työllistämistä tukevasta hautomotoiminnasta Uudellamaalla. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja D työpapereita 46. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki.


Explaining EU-integration – Structural Determinism Versus Open Future. Langer, Josef (ed.) (2008): Forces Shaping the EU. Social Science Approaches to Understanding the European Union, s. 25-45. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.


Exclusion from Wage Work and Regulation of Capitalism. China-USA Business Review 2011, 10 (9), 816-832.


Osia teoksessa: Karjalainen, Jarno (toim.) (2011): Askelia kohti työelämää. ASKEL-hankkeen kokemukset  ja toimenpide-ehdotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.


Kostilainen Harri & Ari Nieminen (2012): Työllisyysjärjestelmien inklusiivisuus -- Tanskan ja Suomen vertailua. Teoksessa: Työelämän tutkimuspäivät 2011. Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa, s. 141-157. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Työelämän tutkimuskeskus, Tampere.

Kokemustiedon määritelmä ja muodot – kohti uutta kokemuksen politiikkaa? Teoksessa Nieminen, Ari; Tarkiainen, Ari & Vuorio, Elina (toim.) (2014): Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, s. 14-30.

Etelä-Kymenlaakson päihdejärjestelmä – kokemuksia ja palveluja. Teoksessa Nieminen, Ari; Tarkiainen, Ari & Vuorio, Elina (toim.) (2014): Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, s. 113-147.

Diakonia-ammattikorkeakoulun osahankkeen loppuraportti osana koko SOHVI-hankkeen loppuraporttia. Teoksessa: Sahonen, Pia & Vuorio, Elina (toim.) (2014): Kokemuksia hyvinvoinnista – SOHVI-hankkeen loppuraportti. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 178. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, s. 15-17, 46-49, 64-66, 78-80.

Kokemustiedon mahdollisuuden politiikan ja palvelujen järjestelmissä. Teoksessa: Zechner, Minna (toim.) (2014): Hyvinvointitieto, kokemuksellista, hallinnollista ja päätöksentekoa tukevaa? Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 15. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, s. 32-58.

Alavaikko, Mika & Nieminen, Ari (2015): Kokemustietoa paikallisista palveluista. Teoksessa: Gothóni, Raili; Hyväri, Susanna; Kolkka, Marjo & Vuokila-Oikkonen, Päivi (toim.) (2015): Osallisuutta, oppimista ja arviointia. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tutkimus ja hankeprosessin palaset, dynamiikka ja katkokset. Teoksessa: Kylmäkoski, Merja & Lindeman, Ari (toim.) (2015): From Intercultural Encounters to Interprofessional Development. A part of national project Creating a strong R&D profile for Master's degree programmes. Kymenlaakson ammattikorkkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 69. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkkeakoulu, s. 75-80.

Laajennettu ruumis -- finanssipääoman tapaus (julkaistaan 2016)

Työprosessin omistaminen nykykapitalismissa -- toivo ja taloudellisen tasa-arvon näkökulma (julkaistaan 2016)


Kirja-arvostelut ja pienemmät artikkelit / Book reviews and short articles


Kukonpojat ja riikinkukot - kaksi kirjaa kulttuurista. Hälläpyörä 2/1988.


Kapitalismin muutos ja "radikaalin reformismin" mahdollisuudet. Tiede & Edistys 16(1991):1, s. 70-73.
 

Työelämän rakennemuutos Saksassa. Työpoliittinen aikakauskirja (1993)­:3, s. 46-49. Työministeriö, Helsinki 1993.
 

Büch, Rolf & Ari Nieminen (1995): Mihin maailma on matkalla? Tiede & Edistys 20(1995):4, s. 369-374.
 

Changing Industrial Relations in Europe. Ed. by Anthony Ferner and Richard Hyman. Acta Sociologica 42(1999):2, s. 170-172.
 

Nieminen, Ari & Telaranta, Teija (2000): EU:n laajuista palkkaratkaisua ei ole näkyvissä. Emu vahvistaa kansallista työmarkkinapolitiikkaa. Turun Sanomat 5. 3. 2000.
 

Laajeneva Euroopan Unioni Tapio Raunio & Teija Tiilikainen (toim.): Euroopan rajat. Laajentuva Euroopan unioni. Gaudeamus, Helsinki.  Sosiologia 40(2003):4, s. 353-355.


Uusi talous -- uusi työntekijä? Kehittäjä 2/2006, s. 2. 14-15. (pdf tiedosto)


Kohti sosiaalista yhteisöyrittäjyyttä – sosiaalinen yritys alueellisessa verkostossa. Kehittäjä 1/2007, s. 14-15. (pdf tiedosto)

Markkanen, Seija & Nieminen, Ari (2007): Transnational Cooperation Evaluated. Self-Evaluation through Survey. T.I.S.E. Towards an International Social Enterprise. An EQUAL Project Network with Partners from The Netherlands, Germany, Finland, Italy, Poland. (Final common report.) Parisat gGmbH, Neudietendorf, s. 24-31.
 

Virtanen, Anne & Nieminen, Ari (2008): Yhteiskuntavastuun merkityksestä pitää käydä keskustelua. Kehittäjä 1/2008, s. 12-13.

Työntekijyyden muutokset – kulttuurisesta kuvauksesta historiallis-institutionaaliseen selitykseen. Työpoliittinen aikakauskirja 1/2015, s. 83-87.


Julkaisemattomat konferenssipaperit yms. / Unpublished conference papers and so on
 

Societal Preconditions for a European Industrial Relations System. The Point of View of Equality. International Industrial Relations Associations IIRA 4th European Regional Congress. Helsinki, Finland, August 23-26, 1994.
 

Globalization, the Theory of Civilization and Regulation of Labour Market — some Theoretical Considerations.Paper prepared for 19th Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation 15 - 19 July 1997 Porto, Portugal
 

Finland in Global Job Competition — Towards a New Configuration of Industrial Relations and Welfare State? A Communication Paper for the IIRA 11th World Congress, 22-26 September 1998 Bologna, Italy.                                                                                                          
 

Local Bargaining — Practices and Perspectives in Finland. Paper prepared for the seminar The New forms of Local Partnership and Responsibility — the Nordic View.  Slovakia, Pribylina, Hotel Permon Podbanské 17th and 18th March 1999.
 

A Multi‑Level System of the EU's Industrial Relations: Dynamics and Social Meaning. A Paper Prepared for the European Sociological Association's Fifth Conference, August 28 ‑ September 1, 2001 at the University of Helsinki, Finland.
 

EU Integration as Modernization: Dynamics and Social Meaning. A Paper Prepared for the European Sociological Association's Fifth Conference, August 28 ‑ September 1, 2001 at the University of Helsinki, Finland.
 

Globalization and Regional Level of Politico-economic Regulation — The “Kuuma” Case in Helsinki Metropolitan Area. A paper to be presented at the founding meeting of the ESA Political Economy Research Network, European Sociological Association 7th Conference 9th-12th September 2005, Torun, Poland.  (pdf file)


Critique of Competitiveness Theoretical Points of Departure A Paper for the IREC 2006 Workshop Conceptualisation and Research of Employment Relations: IR and HRM Approach Ljubljana, Slovenia 31st August – 2nd September, 2006 (pdf file)


Social Work in World-Society – Practice, Education and Politics A Paper presented at XIII European Social Work Symposium, Hyvinkää, Finland, May 4th-7th, 2008 (pdf file)


Perception as a method of learning to observe and think A Presentation for  XIII European Social Work Symposium, Hyvinkää, Finland, May 4th-7th, 2008 (pdf file)


Exclusion from Wage Work and Regulation of Capitalism
A Paper for Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 2010
Fafo, Oslo, Norway 8th – 10th September 2010
(pdf file)


Kostilainen, Harri & Nieminen, Ari: Inclusiveness of Employment Systems – Finland and Denmark Compared. A paper for the 9th Annual ESPAnet Conference 2011, Sustainability and Transformation of European Social Policy. Stream 6 Labour Market Policy, Activation,
and Beyond. Valencia, Spain 8-10th September 2011 (pdf file)

From Fictive Capital to Fictive Work -– Interactions Among Financial Capital, Work and Consumption A Paper for International Working Party on Labour Market Segmentation 34th Annual Conference “Austerity without End? European Employment in the Crisis” 12th – 14th September 2013, Dublin (pdf file)

Artikkelit KV-Metro – Metropolialueen kansainvälistyvä liiketoiminta, monikulttuurinen työelämä ja ammattikorkeakoulujen vastavuoroiset TKI-vaihdot -- hankkeen WWW-julkaisussa 2015 joulukuussa (pdf-tiedostoja):

Kanadalaiset tekevät sen toisin eli näkökulma toisesta paikasta
Tuttuuden ja erilaisuuden näkökulmat monikulttuuriseen työelämään
Suomi maailmanyhteiskunnan työmarkkinoilla — toivon merkitys