MENTALBESKRIVNING HUND, NYCKEL

ELMERIS RESULTAT i jämförelse med andra testade mellanpudlar i Sverige. ELMERIN TULOKSET  verrattuna muihin Ruotsissa testattuihin keskikokoisiin villakoiriin.

 

Poängsättning 1 2 3 4 5

Medelvärde för andra testade mellanpudlar (n = 103).

1a.
KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontaktgenom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

3,73

1b.
KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alternativt provas inte med detta moment. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

3,21

1c.
KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. 2,98
2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 3,77
2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten. 3,47
2c.
LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alternativt tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper. 2,78
3a.
JAKT
Förföljande: Första gången.
Startar inte. Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända 2,61
Förföljande, Andra gången. Startar inte. Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända 2,70
3b.
JAKT
Gripande: Första gången.
Nonchalerar föremålet. Alternativt springer springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 1,93
Gripande: Första gången. Nonchalerar föremålet. Alternativt springer springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. 2,41
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alternativt oro under hela momentet. 2,98
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, Avbrott  förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök 2,77
5b.
AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar hotbeteeenden under
momentets första del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del. 1,57
5c.
AVST.LEK
Intresse
Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram till figuranten utan hjälp. 1,86
5d.
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse Leker inte men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte. 1,80
5e.
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. 1,60
6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. 3,21
6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbetenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. 1,63
6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alternativt går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp 2,41
6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver. Liten båge eller  tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager 2,12
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ovarallen. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen.Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager. 1,60
7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. 2,85
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Gå fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp. 3,38
7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2passager utan minskad intensitet. Visar mått av rädsla efter samtliga passager. 1,38
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp.Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med slramlet vid 2 eller flera passager. 1,62
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeeenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker. 2,43
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alternativt engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Exempelvis halva sträckan båda spökena alternativt ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena.Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. 3,57
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets avstånd eller lämnar platsen, alternativt flyr. 3,55
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till figuranten när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Alternativt går inte fram i tid. Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet. Går fram till figuranten utan hjälp. 1,96
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alternativt går inte fram i tid. Accepterar kontakt från figuranten utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteemde mot fig. Kan exempelvis hoppa och gnälla. 2,72
9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. 3,43
9b.
LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten. 3,26
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig emot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alternativt vill lämna platsen, försöker fly. Alternativt föraren avstår skott. 1,80